Biodiesel – HVO, RME & FAME | BioDriv Öst

Förnybara alternativBiodiesel

HVO

HVO är en förnybar diesel som är mycket lik fossil diesel vilket gör att den kan användas i de flesta dieselfordon med små eller inga förändringar av motorn. Det krävs dock fordonstillverkarnas godkännande för att garantier ska gälla vid tankning av 100 procent HVO (HVO100). HVO kan även låginblandas i fossil diesel för att sänka bränslets totala klimatpåverkan i fordon som inte är godkända för HVO100.

För- och nackdelar med HVO

+ Enkelt sätt att sänka klimatpåverkan i existerande fordonsflotta

+ Fungerar bra i segment som har få andra förnybara alternativ att tillgå (t.ex. flyg och arbetsmaskiner)

+ Kan använda existerande infrastruktur för distribution

+ Energieffektiv motorteknik leder till låg drivmedelsförbrukning

 

- Begränsas inom överskådlig framtid av tillgången på hållbar råvara

- Kräver generellt mer rening av avgaser än andra förnybara alternativ

- Malus, höjd fordonsskatt, för många nya personbilar och lätta lastbilar

- Har tidigare producerats av ifrågasatta råvaror som palmolja och dess biprodukter

Fordon HVO

De flesta större fordonstillverkarna av lätta fordon har godkänt att deras garantier gäller när fordonen körs på ren HVO. Normalt gäller inte godkännande av HVO i samtliga fordon för en tillverkare, kontakta din fordonstillverkare för aktuell information. Nya tunga fordon med betydande marknadsandelar i Sverige är som regel redan godkända för HVO100. En del drivmedelsleverantörer erbjuder dessutom försäkringar vid nyttjande av drivmedlet som ersätter eventuella förlorade garantier, i vissa fall försäkras dock endast företagskunder.

Infrastruktur HVO

I början av 2022 finns cirka 350 publika tankställen för HVO100 i Sverige. Antal och placering för dessa tankställen kan dock förändras fort då de flesta tankställen kan byta från fossilt till förnybart drivmedel och vice versa i princip mellan två olika leveranser. Vid behov är det även relativt enkelt och vanligt att företag med ett stort transportbehov har egna tankställen och att dessa delas i olika typer av samarbeten. Ett stort antal av de publika tankställena har endast munstycken som kan nyttjas av tunga fordon och/eller kräver speciella tankkort.

Framtid HVO

En majoritet av HVO-försäljningen i Europa har gått till den svenska marknaden de senaste åren. Dock finns det faktorer som kan påverka mängden tillgänglig höginblandad HVO till ett rimligt pris i Sverige framöver. Framför allt beror det på en ökad reduktionsplikt, omklassificeringen av råvaror för HVO-produktion, uteslutningen av palmolja och dess biprodukter från reduktionsplikten samt ökad efterfrågan utomlands. Detta gäller framför allt under 2022 och början på 2023, sedan förväntas inhemsk produktion öka betydligt. På EU-nivå pågår ett arbete för att begränsa användningen av kontroversiella råvaror som palmolja och dess biprodukter.

Ett förslag att inkludera flytande rena och höginblandade förnybara drivmedel inom reduktionsplikten från 2023 har förts fram under början av 2022. Detta ska ses som ett alternativ till den skattebefrielse som idag används som incitament för att tanka HVO100. Genomförs detta förslag kan priset på HVO100 sjunka men tankningen av HVO100 kommer då inte bidra till någon extra utsläppsreduktion jämfört med den utsläppsreduktion som reduktionsplikten slår fast för det aktuella året.

FAME

Förutom HVO finns även en typ av biodiesel som kallas FAME (Fatty Acid Methyl Ester) som i Sverige oftast benämns RME (Rapsmetylester). FAME är mindre lik fossil diesel än HVO vilket gör att fordon i högre grad behöver anpassas för att kunna nyttja detta drivmedel. Lagringstid och tillåtna arbetstemperaturer varierar stort mellan olika tillverkare och produkter varför konsumenten bör se till att köpa rätt produkt för aktuellt ändamål. Höginblandad FAME brukar benämnas B100.

För- och nackdelar med FAME

+ Enkelt sätt att sänka klimatpåverkan i existerande fordonsflotta

+ Energieffektiv motorteknik leder till låg drivmedelsförbrukning

+ Enkelt att upprätta egna interna tankställen för större verksamheter

 

- I huvudsak grödobaserade råvaror kan begränsa potentialen enligt nuvarande regelverk

- Kräver anpassade dieselfordon

- Vissa produkter är känsliga för kyla

- Begränsad lagringstid

- Inga personbilar på marknaden

- Kräver generellt mer rening av avgaser än andra förnybara alternativ

Fordon FAME

Fordon som kan nyttja FAME som drivmedel kan normalt även tankas med både HVO och fossil diesel. Serieproducerade lätta fordon saknas på den svenska marknaden. De flesta tillverkare av tunga fordon med betydande marknadsandelar erbjuder FAME-anpassade fordon i delar av sitt sortiment till liten eller ingen merkostnad. För en relativt liten summa går det normalt att konvertera befintliga tunga fordon så de blir kompatibla med FAME.

Infrastruktur FAME

Användningen av FAME har de senaste åren legat relativt stabilt och den har i huvudsak använts för låginblandning. Publika tankställen med B100 är således ovanligt. De företag som använder FAME har normalt ett eget tankställe vilket är relativt enkelt att få på plats.

Framtid FAME

Under 2021 ökade priset på FAME till följd av leveransproblem, ökad efterfrågan på råvara och brist på katalysatorer som behövs vid framställningen. Priset kan förväntas sjunka något framöver men EU:s Förnybarhetsdirektiv, som begränsar användningen av biodrivmedel från grödor, kan dock påverka potentialen för stora produktionsökningar av grödobaserad FAME som bland annat RME. Ett instabilt klimat kan leda till prisökningar som vid den torra sommaren 2018 eftersom FAME normalt görs av odlade råvaror.

Ett förslag att inkludera flytande rena och höginblandade förnybara drivmedel inom reduktionsplikten från 2023 har förts fram under början av 2022. Detta ska ses som ett alternativ till den skattebefrielse som idag används som incitament för att tanka FAME. Genomförs detta förslag kan priset på FAME sjunka men tankningen av FAME kommer då inte bidra till någon extra utsläppsreduktion jämfört med den utsläppsreduktion som reduktionsplikten slår fast för det aktuella året.

 

Andra förnybara alternativ

Läs mer om biogas, el, etanol och bränsleceller.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun