Statistik förnybara drivmedel | BioDriv Öst

Förnybara alternativStatistik

Användning av fordon som drivs/kan drivas med förnybara alternativ i förhållande till Sverige totalt 2022 (% av fordonsflottan).

Den totala summan i procent anges ovanför stapeln, föregående års siffra anges inom parantes. Andelen fordon som kan drivas med förnybara drivmedel har ökat i de flesta segment. Bland lätta lastbilar har elbilar främst bidragit till ökningen medan det för tunga lastbilar nästan uteslutande beror på ökat antal gasfordon. På personbilssidan beror ökningen främst på en ökad mängd laddbara fordon. För bussar beror minskningen i regionen främst på att antal etanol- och gasbussar har minskat medan elbussar har ökat. Fordon godkända för biodiesel saknas då dessa godkännanden saknas i Trafikanalys statistik.

 

 

Producerad volym förnybara alternativ i förhållande till den regionala potentialen (% av potentialen, utgår från länsstyrelsernas infrastrukturplaner) för 2021.

Cirka 19 % av den nationella produktionspotentialen utnyttjas, detta åskådliggörs av det mörkblå strecket i diagrammet. Samtliga län i regionen har biogasproduktion där Stockholms län har högst andel. Östergötlands län är det enda länet i regionen som har etanolproduktion och inget av länen har biodieselproduktion i någon större skala. Diagrammet tar inte hänsyn till ursprungslän för råvarorna, exempelvis importeras en stor del av råvarorna till etanolproduktionen i Östergötland från omkringliggande län. Observera att statistiken har ett års eftersläpning.

 

 

Produktion av biogas i förhållande till Sverige totalt 2021 (GWh per capita).

Den ljusblå linjen anger producerad biogas i GWh per 100 000 invånare för hela Sverige, vilket är 21,67 GWh (20,88 för 2020). Pilen och procenten ovanför stapeln anger uppgång eller nedgång jämfört med föregående års resultat. I Uppsala län har producerad biogas i GWh per 100 000 invånare minskat med drygt 17 procent. I resterande län har produktionen ökat. Observera att statistiken har ett års eftersläpning.

 

 

Översikt över regionala trender inom biogasproduktion och fordon

I översikten syns utvecklingen av antal biogasfordon, produktion av biogas samt försäljning av fordonsgas. För biogasproduktion och fordonsgas saknas data för 2022 varför 2021 är det senaste resultat som redovisas. Observera att innan 2018 avser lätta fordon endast personbilar och tunga fordon endast bussar. Från 2018 inkluderas lätta lastbilar och tunga lastbilar i respektive kategori. Biogasproduktionen i regionen fortsätter att öka liksom antal tunga fordon. Lätta fordon fortsätter att minska.

 

 

Utvecklingen av fordonsgasförsäljning samt antal tankställen i regionen

Fordonsgasförsäljningen för 2021 ligger ungefär i linje med föregående år. Flytande biogas (LBG) står för den största procentuella ökningen. Antal tankställen är oförändrat för komprimerad biogas men ökade för flytande biogas. I hela Sverige finns drygt 200 tankställen för komprimerad biogas. I diagrammet framkommer att 84 av de tankställena finns i regionen. Observera att vissa delar av statistiken har ett års eftersläpning.

 

 

Total beräknad klimatnytta för BioDriv Östs verksamhet

Den totala klimatnyttan för BioDriv Öst genomförda verksamhet uppgår till cirka 21 070 ton CO2-ekvivalenter för perioden 2020–2022. Av fördelningen av detta står HVO för den största andelen, knappt 12 170 ton CO2-ekvivalenter per år följt av biogas på cirka 5 300 ton och el drygt 3 600 ton. Jämfört med den klimatnytta som uppskattas ha uppstått utan de projekt som BioDriv Öst äger har biogas och el ökat med cirka 340 procent och biodiesel med 130 procent. Resultatet gäller sammantaget för insatser under 2020–2022 då verksamheten i huvudsak har bestått av projekt med denna löptid.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun