Nyheter

BioDriv Östs remissvar till regeringen angående uppdaterad miljöbilsdefinition

I december skickade regeringen ut ett förslag på uppdaterade regler för myndigheters upphandlingar av bilar och bilresor på remiss. Där föreslås bl.a. ett nytt förslag på miljöbilsdefinition som innebär att miljöbil ska vara lika med de bilar som får bonus i bonus-malus-systemet, d.v.s. miljöbil = klimatbonusbil. 

De regler som regeringen föreslår ska uppdateras finns i Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Förordningen gäller för myndigheter under regeringen, men är också ett viktigt styrdokument för många andra aktörer, då förordningens definitioner och krav i stor utsträckning har tillämpats i fordonspolicies, tjänstebilsregler samt inte minst i upphandlingskrav i upphandlingar av fordon och transporttjänster i kommuner, regioner och företag.

BioDriv Öst ställer sig i sitt remissvar bakom förslaget till ny miljöbilsdefinition, eftersom det ger en välbehövlig tydlighet, långsiktighet och harmonisering med övriga centrala styrmedel på transportområdet. 

Kraven på att upphandla klimatbonusbilar ger en stark miljöstyrning, då dessa bilar är de som har lägst klimatpåverkan, samtidigt som det finns ett tillräckligt stort utbud av sådana bilar för att tillfredsställa de allra flesta offentliga verksamheters behov. I dagsläget finns ett stort utbud av klimatbonusbilar i form av elbilar, laddhybrider och gasbilar och antalet kommer dessutom växa de kommande åren. Det finns också god tillgång till gastankställen och laddinfrastruktur i de allra flesta delarna av landet, vilket gör att det sällan är ett hinder för att köra klimatbonusbilar. Ungefär 90 % av landets befolkning bor i områden som har ett gastankställe i sitt närområde. 

I vårt remissvar lyfter vi också upp några detaljer i förslaget till uppdaterad förordning som kan skärpas till, för att i upphandlingar av fordon och transporter få en bättre styrning mot fossilfritt:

 • Skrivningarna i förordningen för att säkerställa tankning med förnybart drivmedel i de bilar som kan köras med både fossilt och förnybart drivmedel behöver skärpas.
 • Regeringens förslag om att ta bort det ”avstegskrav” som ska tillämpas då miljöbilar av särskilda skäl inte kan upphandlas är inte bra. Det bör finnas sådana avstegskrav och de bör ligga i linje med basnivån i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för fordon.
 • Det behöver tydliggöras vad som godtas som särskilda skäl för att göra avsteg från att upphandla miljöbilar.

Efter att regeringen nu fått in svaren från alla remissinstanser återstår det att se ifall de gör några ändringar i reglerna utifrån förslagen i remissen. Regeringen har aviserat att de nya reglerna ska börja gälla den 1 mars 2020.

Här kan du läsa BioDriv Östs remissvar i sin helhet.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland