Biodiesel - HVO, RME & FAME

Förnybara alternativBiodiesel

HVO

HVO är en förnybar diesel som är mycket lik fossil diesel vilket gör att den kan användas i de flesta dieselfordon med små eller inga förändringar av motorn. Det krävs dock fordonstillverkarnas godkännande för att garantier ska gälla vid tankning av 100 procent HVO (HVO100). HVO kan även låginblandas i fossil diesel för att sänka bränslets totala klimatpåverkan i fordon som inte är godkända för HVO100.

För- och nackdelar med HVO

+ Enkelt sätt att sänka klimatpåverkan i existerande fordonsflotta

+ Fungerar bra i segment som har få andra förnybara alternativ att tillgå (t.ex. flyg och arbetsmaskiner)

+ Kan använda existerande infrastruktur för distribution

+ Energieffektiv motorteknik leder till låg drivmedelsförbrukning

 

- Begränsas inom överskådlig framtid av tillgången på hållbar råvara

- Kräver generellt mer rening av avgaser än andra förnybara alternativ

- Malus, höjd fordonsskatt, för många nya personbilar

- Behov av att fundera över hur man ställer sig till palmolja och dess biprodukter

Fordon

Flera fordonstillverkare av lätta fordon har godkänt att deras garantier gäller när fordonen körs på ren HVO, fler godkännanden väntas inom kort då ett flertal tillverkare genomför tester. Normalt gäller inte godkännande av HVO i samtliga fordon för en tillverkare, kontakta din fordonstillverkare för aktuell information. Nya tunga fordon med betydande marknadsandelar i Sverige är redan godkända för HVO100. En del drivmedelsleverantörer erbjuder dessutom försäkringar vid nyttjande av drivmedlet som ersätter eventuella förlorade garantier, i vissa fall försäkras dock endast företagskunder.

Infrastruktur

Vid årsskiftet 2018/2019 fanns drygt 200 publika tankställen för HVO100 i Sverige. Antal och placering för dessa tankställen kan dock förändras fort då de flesta tankställen kan byta från fossilt till förnybart drivmedel och vice versa i princip mellan två olika leveranser. Vid behov är det även relativt enkelt och vanligt att företag med ett stort transportbehov har egna tankställen och att dessa delas i olika typer av samarbeten. Ett stort antal av de publika tankställena har endast munstycken som kan nyttjas av tunga fordon och/eller kräver speciella tankkort.

Framtid

En majoritet av HVO-försäljningen i Europa har gått till den svenska marknaden de senaste åren. En ökad reduktionsplikt, omklassificering av råvaror för HVO-produktion under 2019 samt ökad efterfrågan utomlands kan komma att begränsa mängden tillgänglig höginblandad HVO till ett rimligt pris i Sverige. På EU-nivå pågår ett arbete för att begränsa användningen av kontroversiella råvaror som palmolja och dess biprodukter.

FAME

Förutom HVO finns även en typ av biodiesel som kallas FAME (Fatty Acid Methyl Ester) som i Sverige oftast utgörs av RME (Rapsmetylester). FAME är mindre lik fossil diesel än HVO vilket gör att fordon i högre grad behöver anpassas för att kunna nyttja detta drivmedel. Lagringstid och tillåtna arbetstemperaturer varierar stort mellan olika tillverkare och produkter varför konsumenten bör se till att köpa rätt produkt för aktuellt ändamål. Höginblandad FAME brukar benämnas B100.

För- och nackdelar med FAME

+ Enkelt sätt att sänka klimatpåverkan i existerande fordonsflotta

+ Energieffektiv motorteknik leder till låg drivmedelsförbrukning

+ Relativt stabilt marknadspris

+ Enkelt att upprätta egna interna tankställen för större verksamheter

 

- I huvudsak grödobaserade råvaror kan begränsa potentialen enligt nuvarande regelverk

- Kräver anpassade dieselfordon

- Vissa produkter är känsliga för kyla

- Begränsad lagringstid

- Inga personbilar på marknaden

- Mycket begränsat antal publika tankställen

Fordon

Fordon som kan nyttja FAME som drivmedel kan normalt även tankas med både HVO och fossil diesel. Serieproducerade lätta fordon saknas på den svenska fordonsmarknaden i mitten av 2019. De flesta tillverkare av tunga fordon med betydande marknadsandelar erbjuder FAME-anpassade fordon i delar av sitt sortiment till en liten eller ingen merkostnad.

Infrastruktur

Användningen av FAME har de senaste åren legat relativt stabilt och den har i huvudsak använts för låginblandning. Publika tankställen med B100 är således ovanligt. De företag som använder FAME har normalt ett eget tankställe vilket är relativt enkelt att få på plats.

Framtid

Många användare av HVO har erfarit ökade priser det senaste året varför FAME prismässigt framstår som ett alltmer attraktivt alternativ för tunga dieselfordon. EU:s Förnybarhetsdirektiv, som begränsar användningen av biodrivmedel från grödor, kan dock påverka potentialen för stora produktionsökningar av RME. Ett mer instabilt klimat kan leda till ett mindre stabilt pris som vid den torra sommaren 2018 eftersom FAME normalt görs av odlade råvaror.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland