Om oss

BioDriv Öst är ett storregionalt nätverk som ska underlätta och påskynda omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn. Vi ser helheten, och vi vet att alla hållbara alternativ behövs. BioDriv Öst samlar aktörer som vill verka för fossilfria transporter i Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Östergötland och Örebro län. Våra experter jobbar praktiskt för att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur och elfordon. När Sverige nu ställer om, så kan vi tillsammans genom BioDriv Öst bidra till att vår region är en förebild för andra att ta efter i övergången till fossilfrihet.

BioDriv Öst drivs av den storregionala samverkansorganisationen Biogas Öst. Över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning är redan med i denna regionala kraftsamling för fossilfria transporter.

 

Genom BioDriv Öst kan ni bland annat få hjälp med:

 • Expertkompetens och omvärldsbevakning - Vi utgör en regional kunskapsresurs dit regionens aktörer kan vända sig när det gäller förnybara alternativ i transportsektorn.  Vi arbetar långsiktigt och tar tillvara på erfarenheter från tidigare satsningar samt utgör en regional nod för utvecklingen inom området. Genom att gemensamt kraftsamla resurser kan vi verka långsiktigt och kontinuerligt så att hjulet inte uppfinns på nytt samt se till att nyttan av era och våra resurser maximeras. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra aktörer genom tillgång till vårt stora regionala och nationella nätverk samt via deltagande i våra nätverksträffar/seminarier/konferenser kostnadsfritt eller till ett reducerat pris.

 • Utbildning och inspiration - vi deltar i och hjälper er att arrangera såväl externa som interna arragemang för att öka takten i omställningen till fossilfria transporter.  Vi tar även fram informationsmaterial och goda exempel inom de områden som våra aktörer efterfrågar. Klimatklivsansökningar och EU-projekt - vi ger stöd och rådgivning för att vår region ska kunna ta del av investeringsstöd till produktion, infrastruktur och användning av förnybara alternativ. Hittills har vi hjälpt våra medlemmar att landa över 200 miljoner kronor i Klimatklivsmedel. Vi har även expertkompetens inom att söka EU-medel och driva EU-projekt.

 • En drivande partner för fossilfria transporter - vårt arbete inom området ligger i framkant och vi initierar satsningar som våra aktörer anser behövs för att målet om en fossilfri transportsektor ska nås.

 • Marknadsföring av er organisation som en aktör som bidrar till fossilfria transporter.

 • Drivmedelsstrategier och kravställning - vi hjälper offentliga aktörer och företag att utveckla och implementera strategier för ökad användning av förnybara alternativ. Vad är rätt lösning på rätt plats för er? Detta innefattar bla stöd i arbetet med utveckling av infrastruktur, vägledning kring befintliga och kommande fordon på marknaden samt åtgärder för ökad avändning av förnybara alternativ i befintliga fordon. Vi ger även råd och stöd samt driver ett aktivt utvecklingsarbete för en ökad andel förnybart vid upphandling.

Läs mer i vårt infoblad om BioDriv Öst HÄR

 

 

Nätverket BioDriv Öst håller på att byggas upp och utvecklas genom projektet Utveckling BioDriv Öst som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Uppsala, Region Örebro, Biogas Öst och samtliga länsstyrelser och regioner/regionförbund och Stockholms läns landsting. I projektet samverkar även 2030-sekretariatet, Vätgas Sverige, Svebio och Power Circle.

 

 
 
 

VĂ¥ra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste