Om oss

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser. Vi ser helheten, och vi vet att alla hållbara alternativ behövs.

Vårt expertteam arbetar både stödjande och pådrivande för att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur och elfordon. Vi är måna om att vår rådgivning, vårt påverkansarbete och våra ställningstaganden ska vara långsiktiga, transparenta och konsekventa. Vår organisation för samman runt 70 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Vi vill göra BioDriv Öst-regionen ledande i omställningen till en fossilfri transportsektor – och till en förebild för andra att ta efter!

Läs mer i vårt infoblad om BioDriv Öst här.

BioDriv Öst driver även ett nätverk för biogas inom både transporter och andra marknadssegment. Alla som är medlemmar i BioDriv Öst får kostnadsfritt bli medlem i nätverket.

BioDriv Öst ger tillgång till

Expertkompetens och omvärldsbevakning

Vi utgör en regional kunskapsresurs dit regionens aktörer kan vända sig när det gäller samtliga förnybara drivmedel. Kansliet arbetar långsiktigt och tar tillvara erfarenheter från tidigare satsningar samt utgör en regional nod för utvecklingen inom området. Genom samverkan kan vi verka långsiktigt, kostnadseffektivt och kontinuerligt så att hjulet inte uppfinns på nytt samt se till att nyttan av våra medlemmars resurser maximeras.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

med andra aktörer genom tillgång till vårt stora regionala och nationella nätverk samt via deltagande i våra nätverksträffar, seminarier och konferenser. Antingen helt kostnadsfritt eller till reducerat pris.

Utbildning och inspiration

Vi deltar i och hjälper er att arrangera såväl externa som interna arrangemang för att öka takten i omställningen till fossilfria transporter. Vi tar även fram informationsmaterial och goda exempel inom de områden som våra aktörer efterfrågar.

Marknadsföring

av er organisation som en aktör som bidrar aktivt i omställningen till fossilfria transporter och ett hållbart samhälle.

Bidragsansökningar och EU-projekt

Vi ger stöd och rådgivning för att vår region ska kunna ta del av investeringsstöd till produktion, infrastruktur och användning av förnybara drivmedel. Vi har även spetskompetens kring att söka EU-medel och driva EU-projekt.

En drivande partner

Vårt arbete inom området ligger i framkant och vi initierar satsningar som vi och våra medlemmar anser behövs för att målet om en fossilfri transportsektor ska nås. Vid behov arbetar vi även med regionalt och nationellt påverkansarbete samt med innovation och teknikutveckling.

Drivmedelsstrategier och kravställning

Vi hjälper offentliga aktörer och företag att utveckla och implementera strategier för ökad användning av förnybara drivmedel. Detta innefattar stöd i arbetet med utveckling av infrastruktur, vägledning kring fordon på marknaden samt åtgärder för ökad användning av såväl el som biodrivmedel. Vi ger även råd och stöd samt driver ett aktivt utvecklingsarbete för en ökad andel förnybart vid upphandling av transportintensiva tjänster.