Om oss

BioDriv Öst är en storregional samverkansorganisation som kraftsamlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Vår organisation verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. 

Vi ser helheten, och vi vet att alla hållbara alternativ behövs. Våra experter jobbar praktiskt för att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur och elfordon. När Sverige nu ställer om, så kan vi tillsammans genom BioDriv Öst bidra till att vår region är en förebild för andra att ta efter i övergången till fossilfrihet.

BioDriv Öst driver även nätverket Biogas Öst som arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.

 

 

BioDriv Öst ger tillgång till:

 • Expertkompetens och omvärldsbevakning – Vi utgör en regional kunskapsresurs dit regionens aktörer kan vända sig när det gäller förnybara alternativ i transportsektorn. Kansliet arbetar långsiktigt och tar tillvara på erfarenheter från tidigare satsningar samt utgör en regional nod för utvecklingen inom området. Genom samverkan kan vi verka långsiktigt, kostnadseffektivt och kontinuerligt så att hjulet inte uppfinns på nytt samt se till att nyttan av våra medlemmars resurser maximeras.

 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra aktörer genom tillgång till vårt stora regionala och nationella nätverk samt via deltagande i våra nätverksträffar, seminarier och konferenser, antingen helt kostnadsfritt eller till reducerat pris.

 • Utbildning och inspiration – Vi deltar i och hjälper er att arrangera såväl externa som interna arrangemang för att öka takten i omställningen till fossilfria transporter. Vi tar även fram informationsmaterial och goda exempel inom de områden som våra aktörer efterfrågar.

 • Marknadsföring av er organisation som en aktör som bidrar aktivt i omställningen till fossilfria transporter.

 • Klimatklivsansökningar och EU-projekt – Vi ger stöd och rådgivning för att vår region ska kunna ta del av investeringsstöd till produktion, infrastruktur och användning av förnybara alternativ. Hittills har vi hjälpt våra medlemmar landa över 280 miljoner kronor i Klimatklivsmedel. Vi har även spetskompetens kring att söka EU-medel och driva EU-projekt.

 • En drivande partner för fossilfria transporter – Vårt arbete inom området ligger i framkant och vi initierar satsningar som vi och våra medlemmar anser behövs för att målet om en fossilfri transportsektor ska nås.

 • Drivmedelsstrategier och kravställning – Vi hjälper offentliga aktörer och företag att utveckla och implementera strategier för ökad användning av förnybara drivmedel. Vad är rätt lösning på rätt plats för er? Detta innefattar bl.a. stöd i arbetet med utveckling av infrastruktur, vägledning kring befintliga och kommande fordon på marknaden samt åtgärder för ökad användning av förnybara alternativ i befintliga fordon. Vi ger även råd och stöd samt driver ett aktivt utvecklingsarbete för en ökad andel förnybart vid upphandling av transportintensiva tjänster.

Läs mer i vårt infoblad om BioDriv Öst HÄR

 

 

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland