Medlemmar

Om ossMedlemmar

Askersunds kommun

Askersund kommun bedriver sedan 2008 ett aktivs miljömålsarbete och kommunen är sedan några år tillbaka miljödiplomerad. Askersunds kommun bedriver ett arbete för att öka biogasanvändningen i kommunen, bland annat genom att utöka infrastrukturen i kommunen.

Best Transport

Best Transport är ett av Sveriges ledande företag inom snabba transporter och transportlogistik. Närmare 500 fordon utför tusentals uppdrag varje dag i Norden. Idag är samtliga av Best Transports transporter klimatkompenserade.

Biogasbolaget i Mellansverige AB

Biogasbolaget i Mellansverige AB samägs av Karlskoga, Kumla och Örebro kommuner. Syftet med bolaget är att öka produktion och användning av biogas som drivmedel i regionen. Företagets produktionsanläggning är placerad på Mosseruds återvinningsanläggning utanför Karlskoga. I anläggningen samrötas matavfall från kommuninvånarna i en rad kommuner i regionen samt energigröda och gödsel från traktens lantbrukare. 

Coop

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor med cirka 650 butiker från norr till söder. Ända sedan starten 1899 har syftet varit att samla styrkan av många medlemmars konsumtion, och dessa lägger tillsammans grunden för verksamheten. Coops vision är att vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel, där mat, hållbarhet och hälsa går hand i hand.

Cortus Energy

Cortus Energy har sedan 2006 arbetat med att utveckla en lösning för småskalig förgasning av biomassa. Företaget driver idag en anläggning i Köping och planerar att även investera i större anläggningar.

E.ON

I E.ONs grundläggande värderingar ingår att aktivt bidra till en bättre miljö och att främja utvecklingen till ett hållbart samhälle. E.ON anser att biogas är det renaste av de fordonsbränslen som finns på marknaden idag och företaget står till exempel bakom satsningen Team Biogas där en biogasbil tävlar i STCC.

Ekogas

Gästrike Ekogas verkar på en regional marknad och producerar samt säljer fordonsgas till busstrafik, taxi, företag och privatpersoner. Huvuddelen av den gas som bolaget säljer är biogas från Duvbackens reningsverk och resterande delen är naturgas.

Enköpings kommun

Enköping strävar efter att vara en föregångskommun inom energi- och miljöområdet. Enköping har sedan flera år ett kraftvärmeverk som levererar såväl grön el som värme från biobränsle. Vattenreningsverket i Enköping rötar i dagsläget sitt slam och använder biogasen till egen uppvärmning.

Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö ägs av Eskilstuna kommun och arbetar kontinuerligt med att öka användningen av biobränsle. I dag produceras och uppgraderas biogas vid Ekebyverket där avloppsslam samrötas med källsorterat matavfall. 19 bussar i Eskilstuna tankas med biogas och 2010 ska det vara 24 stycken. Bredvid bussdepån finns ett publikt gastankställe och man har planer på att bygga ett till.

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun arbetar för en klimatneautral kommunkoncern 2020 och ett klimatneutralt Eskilstuna 2050. Ekologisk uthållighet är ett av de strategiska målen för hela kommunkoncernen som innebär låg klimatpåverkan, att luft, vatten och mark skyddas från föroreningar och en natur med bevarad mångfald.

FordonsGas Sverige

FordonsGas Sverige erbjuder Västsveriges mest heltäckande gasnät, med över 40 energistationer för komprimerad gas samt ett flertal stationer för flytande gas. Förutom att driva och utveckla gastankstationer hjälper FordonsGas Sverige även sina kunder att välja närproducerad gasenergi och ställa om till cirkulär mobilitet.

Gasum

Gasum har många års erfarenhet av fullskalig industriell framställning av biogas och de erbjuder fullständiga process- och produktionslösningar för biogasanläggningar.

Håbo kommun

Håbo kommun antog 2008 målsättningen att bli en fossilbränslefri kommun till 2050. Transportfrågan är den största utmaningen för att nå den målsättningen och därför arbetar kommunen på flera olika nivåer genom samhällsplanering, detaljplanering, information, miljöstrategi samt genom samarbeten så som Biogas Öst för att stimulera hållbara transporter inom och till Håbo kommun.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett kunskapsföretag som förenar tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga. Företaget har bedrivit forskning kring miljöfrågor i mer än 50 år och låter idag ekologiska och sociala perspektiv samspela i alla sina uppdrag. Närmare 250 medarbetare inom varierande dicipliner arbetar för att förverkliga visionen om ett hållbart samhälle genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi.

Järfälla kommun

Järfälla kommun tar klimatfrågorna på allvar, och ser Biogas Öst som en strategisk partner i omställningsarbetet.

Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund bestående av elva kommuner i Stockholms län. På Käppalaverket renas avloppsvatten från cirka 500 000 personer. Från och med 2010 kommer den producerade biogasen att uppgraderas till fordonsgaskvalitet och levereras via gasledningar till SL.

Lantbrukarnas Riksförbund

LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla som äger eller brukar jord, skog och trädgård, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen. Biogas är en av flera möjliga energiråvaror som Sveriges lantbrukare kan tillhandahålla. Genom att kombinera livsmedels- och energiproduktion kan den framtida lantbrukaren bli en stor energiproducent.

Linde

I samarbete med sina kunder utvecklar Linde totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör de det möjligt för kunder att öka såväl lönsamhet som säkerhet och kvalitet samtidigt som miljön skyddas. Linde bygger och driver tankställen samt distribuerar biogas i Stockholmsområdet och gör sedan 2004 en långsiktig satsning på biogas. Fram till 2020 hette företaget AGA.

Linköpings kommun

Linköpings kommun tar aktivt ställning i klimatfrågan genom att göra kraftfulla satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Kommunen har som mål att vara koldioxidneutrala år 2025. Några av kommunens klimatsatsningar är ambitiösa satsningar på biogas sedan drygt 20 år tillbaka, en elcykelpool som ska ersätta bilresor och kraftfull utbyggnad av laddplatser för elbilar.

Neste

Neste är världens största producent av förnybar diesel framställd av avfall och restprodukter och de erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrin. På den svenska marknaden har Neste verkat på sedan 1990-talet. Nestes förnybara diesel finns att tanka i stora delar av landet och görs bland annat på animaliskt fett från matindustriavfall och använd matolja.

Nordic Gas Solutions

Nordic Gas levererar nyckelfärdiga gashanteringssystem med fokus på tankstationer, gaslager och back-up anläggningar. Företaget är specialiserat på anläggningar för naturgas och biogas med höga krav på en säker och miljöriktig hantering. Nordic Gas arbetar för att öka användning av energigas i samhället med inriktning mot transportsektorn.

Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten. Bolaget finns i hela Sverige och driver ca 200 bemannade stationer, 250 automatstationer, knappt 200 tankställen för tung trafik och 10 båtstationer. Preem vill vara en föregångare i omställningen till det förnybara och arbetar med såväl etanol, RME, BioDME som biogas och el.

Region Uppsala

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation med representanter från de åtta kommunerna och landstinget i länet. Regionen i ska verka för förbättrade levnadsförhållanden för regionens invånare. Kommunerna och landstinget ska tillsammans arbeta för att få till stånd en långsiktig utveckling inom bland annat områdena hälsa, utbildning, boende, arbete, ekonomi och miljö.

Region Örebro län

Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Inom området energi och klimat arbetar vi med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen och verkar som ett regionalt energikontor. Vi driver på och inspirerar regionens kommuner, företagare, organisationer och invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

Region Östergötland

Region Östergötland arbetar för Östgötaregionens utveckling. I Östergötland arbetar redan i dag flera aktörer, både privata och offentliga, för biogasens utveckling. Regionen arbetar med marknadskompletterande insatser för att bidra till det långsiktiga förändringsarbetet med att utveckla en väl fungerande marknad. Regionen arbetar också för att öka samarbetet mellan organisationer för att förbättra grundförutsättningar och öka effektiviteten i den regionala utvecklingen.

Region Sörmland

Region Sörmland är en mötesplats för att samordna och utveckla regionala frågor. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, utbildning och kollektivtrafik.

RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende forskningsinstitut som med sina 2200 anställda kan erbjuda ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor.

Sala Heby Energi

Sala Heby Energi ägs av Sala och Heby kommuner och är en miljöcertifierad lokal leverentör av el, värme och bredband. SHE tror på en långsiktigt hållbar utveckling och nyttjar förnyelsebara energikällor. Man har även ett starkt engagemang för biogasen och har varit drivande i arbetet med att få till ett gastankställe i Sala.

Sala kommun

Sala blev ekokommun 1991 och tillhör därmed den första generationen av sexton ekokommuner i Sverige. Att vara ekokommun innebär att kommunens högsta politiska organ, kommunfullmäktige, beslutat att kommunen långsiktigt och målmedvetet ska arbeta i riktning mot ett hållbart samhälle.

Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas tillverkar förnyelsebar energi från i stort sett vilket organsikt avfall som helst. Bolagets metoder för storskalig produktion och rening av biogas är förmodligen de mest effektiva i världen. Till skillnad från många andra biogastillverkare lägger Scandinavian Biogas stort fokus på utveckling och finjustering av nedbrytningsprocessen.

Scania Sverige

Scania är en svensk lastbils- och busstillverkare som driver försäljning och service i över 100 länder. De tillverkar även industri- och marinmotorer samt erbjuder olika servicetjänster för deras produkter. Scania har varit en pionjär på området i 30 år och har idag det bredaste utbudet av fordon med alternativa drivmedel.

SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

SLU har som huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både i Sverige och i världen. SLU bedriver forskningsverksamhet och undervisning inom biogasprocessens mikrobiologi och potential (se www.microdrive.slu.se).

SRV Återvinning

SRV återvinning AB är ett expansivt processorienterat tjänsteföretag som erbjuder konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering. De är idag 170 anställda och ägs av kommunerna Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka.

Stockholm Gas

Stockholm Gas AB ska leverera gas som bidrar till en uthållig, klimat- och miljöriktig energiförsörjning i Stockholm och företaget utvecklar produktion, distribution och leverens av fordonsgas i Stockholm.Övergången till naturgas i stadsgasnätet är ett viktigt steg på vägen mot en miljöanpassad och uthållig energiförsörjning. I takt med att mer biogas blir tillgänglig kommer naturgasen att bytas ut mot biogas.

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall producerar stora mängder biogas via sina reningsverk i Bromma och Henriksdal. Stockholm Vatten och Avfall har under lång tid arbetat för att gasen som produceras ska nyttjas på bästa sätt. I dag levererar man fordonsgas till SL, Fortum och AGA Gas AB som förser publika tankställen i Stockholmsregionen med gas.

Stockholms Stad

Miljöfrågor prioriteras högt av Stockholms Stad. Detta gäller inte minst biltrafiken där man med satsningen Miljöbilar i Stockholm hoppas att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen som biogas. Man har tagit fram en strategi för biogasens utveckling och en gång i halvåret samlas aktörer till rundabordssasmtal för biogasens utveckling i Stockholm. 

Storsthlm

Storsthlm driver regional utveckling och samverkan på uppdrag av ledningar i politik och förvaltning i Stockholms 26 kommuner. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål inom välfärd och service till medborgarna. Storsthlm arbetar mot visionen genom att på kommunernas uppdrag stimulera samverkan och leda projekt som möter invånarnas behov av effektiva, hållbart finansierade välfärdstjänster av hög kvalitet.

Svealandstrafiken

Svealandstrafiken ansvarar för driften av kollektivtrafiken i Västmanlands län och ska verka för en så låg miljöpåverkan som möjligt vid planering av trafik, reparation och underhåll av fordon. Biogas är det bränsle som Svealandstrafiken har identifierat som det miljömässigt bästa och mest kostnadseffektiva sättet att minska sin miljöpåverkan.

Svensk Biogas

Svensk Biogas arbetar med produktion, distribution och försäljning av biogas till fordon samt utveckling av processen. De ska erbjuda ett fordonsbränsle med bästa miljöprestanda med god tillgänglighet och kvalitet samt erbjuda ett eftertraktat biogödsel.

Svensk Växtkraft

Svensk Växtkraft driver unika anläggningar i Västerås för framställning av fordonsbränsle ur biogas. Biogasen utvinns ur källsorterat organiskt avfall och vallgrödor och uppgraderas sedan till högvärdigt fordonsbränsle. Anläggningarna är även navet i ett system där organiskt avfall omvandlas till en växtnäringsresurs i spannmålsodling på gårdar runt Västerås.

Tierps kommun

Tierp är en kommun som växer. Ambitionen är att bygga en natur- och kommunikationsnära stadsdel i en grön miljö. Då det finns goda kommunikationer till både Gävle, Uppsala, Arlanda och Stockholm förenas landsbygdens lugn med storstadens puls. Kommunen har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet.

UL

Så många som möjligt ska gå från bil till att åka buss eller tåg! ULs mål är att fördubbla antalet resor fram till 2020 och biogas är en mycket viktig del i ULs miljöarbete. Planen är att majoriteten av bussflottan i framtiden ska drivas av lokalt producerad biogas!

Uppsala kommun

Uppsala kommun har under lång tid arbetat för att minska behovet av fossila bränslen. Bland annat var man en av de första kommunerna som satsade på biogasproduktion. I dag förser Uppsalas biogasanläggning 54 bussar, ett par lastbilar och flera personbilar med gas varje dygn. Det kommunala bolaget Uppsala Vatten äger och driver det publika gastankstället i Uppsala.

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten tar emot matavfall från hushåll och företag och röta detta vid sin anläggning i Uppsala. Biogasen uppgraderas och används för att försörja två tankstationer samt en bussdepå. Uppsala Vatten kommer att inom kort kraftigt utöka sin uppgraderingskapacitet och planer finns att bygga gasledning till bussdepån i Fyrislund. 

VafabMiljö

Vafab arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommuner. Vafab äger 65 % av aktierna i Svensk Växtkraft AB som producerar biogas, Vafab levererar även hushållsavfall till anläggningen.

Västerås Stad

Västerås stad satsar på miljö-, klimat och folkhälsoarbete. Redan i Maj 2005 antog kommunfullmäktige miljöprogrammet som bygger på de nationella miljömålen. I programet står det att Västerås aktivt och kontinuerligt ska arbeta för att minska klimatpåverkan och att energiförsörjningen så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt ska baseras på förnybara energikällor.

Örebro kommun

Örebro kommun bedriver ett omfattande miljöarbete där klimatarbetet intar en särställning. Målet är att energitillförseln inom kommunen baseras på förnyelsebara energikällor 2050 med delmålet att minska utsläppen av växthusgaser med 40% till 2020. Biogassatsningen är en av åtgärderna. Deponi- och rötgas har utnyttjats sedan 80-talet och utveckling av biogas som drivmedel har skett sedan 2004. Från och med hösten 2009 övergår samtliga stadsbussar till biogasdrift samtidigt som en kraftig produktionsökning sker i kommunen. 

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste