Våra medlemmar | BioDriv Öst

Om ossMedlemmar

Best Transport

Best Transport är ett av Sveriges ledande företag inom snabba transporter och transportlogistik. Närmare 500 fordon utför tusentals uppdrag varje dag i Norden. Idag är samtliga av Best Transports transporter klimatkompenserade.

Biogasbolaget i Mellansverige AB

Biogasbolaget i Mellansverige AB samägs av kommunerna i Karlskoga, Kumla och Örebro. Syftet med bolaget är att öka produktionen och användningen av biogas som drivmedel i regionen. Företagets produktionsanläggning är placerad på Mosseruds återvinningsanläggning utanför Karlskoga. I anläggningen samrötas matavfall från kommuninvånarna i en rad kommuner i regionen samt energigröda och gödsel från traktens lantbrukare. 

Biokraft

Biokraft hjälper kunder och samarbetspartners med att utforma och driva biogasanläggningar med hög resurs- och energieffektivitet. Bolagets metoder för storskalig produktion och rening av biogas är förmodligen ett av de mest effektiva i världen. Till skillnad från många andra biogastillverkare lägger Biokraft stort fokus på utveckling och finjustering av nedbrytningsprocessen.

Coop

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor med cirka 800 butiker från norr till söder. Ända sedan starten 1899 har syftet varit att samla styrkan av många medlemmars konsumtion, och dessa lägger tillsammans grunden för verksamheten. Coops vision är att vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel, där mat, hållbarhet och hälsa går hand i hand.

Cortus Energy

Cortus Energy har sedan 2006 arbetat med att utveckla en lösning för småskalig förgasning av biomassa. Företaget driver idag en anläggning i Köping och planerar att även investera i större anläggningar.

Danderyds kommun

Danderyds kommun ska arbeta aktivt för att begränsa utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar. Målsättningen med Danderyds klimatarbete är att klara det globala klimatmålet med max 1,5 graders temperaturökning jämfört med förindustriell tid och ligga i framkant vad gäller klimatarbetet både begränsning av utsläpp och anpassning till ett förändrat klimat.

Degerfors kommun

Degerfors kommun har policyn BÄSTA Degerfors. Kommunen arbetar för Barns bästa, Äldres trygghet, Samhällsutveckling i framkant, Tillväxt i fokus och Ansvar för hållbar utveckling.

Ekogas

Ekogas verkar på en regional marknad och producerar samt säljer fordonsgas till busstrafik, sopbilar, taxi, företag och privatpersoner. Bolaget ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Den gas som produceras kommer från Duvbackens reningsverk och från Forsbacka biogasanläggning.

Enköpings kommun

Enköping strävar efter att vara en föregångskommun inom energi- och miljöområdet. Enköping har sedan flera år ett kraftvärmeverk som levererar såväl grön el som värme från biobränsle. Vattenreningsverket i Enköping rötar i dagsläget sitt slam och använder biogasen till egen uppvärmning.

Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Tillsammans med Strängnäs Energi äger Eskilstuna Energi och Miljö anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. I dag produceras och uppgraderas biogas av avloppsslam vid Ekebyverket.

Fagersta kommun

I Fagersta är det lätt att leva. Kommunen präglas av trygghet, samverkan och framtidstro. Det är nära till naturen och kulturen. I Fagersta finns det gott om tid för alla. Integrationen är en naturlig del i Fagerstas samhällsbyggande.

Finspångs kommun

För att nå energi- och klimatmålen arbetar Finspångs kommun både med sin egen energianvändning och med åtgärder som kan minska klimatpåverkan i det geografiska området. Ett exempel på det är att öka andelen förnybara drivmedel i kommunens bilar.

Gasum

Gasum har många års erfarenhet av fullskalig industriell framställning av biogas och de erbjuder fullständiga process- och produktionslösningar för biogasanläggningar. Gasum har flera anläggningar där de producerar både komprimerad och flytande biogas.

Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun arbetar strategiskt för att vara ett ekonomiskt, socialt och ekologisk hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar den gemensamma miljön. Hallsbergs kommun har också målet att arbeta för att minska klimatpåverkan och att vid kommande upphandlingar enbart upphandla bilar med förnybara drivmedel.

Heby kommun

Heby kommun har i ”Heby kommuns energiplan” som mål år 2030 att drygt hälften av energianvändningen i den geografiska kommunens transportsektor ska ha lokalt ursprung och vara förnybar. I energiplanen fastslås också att energianvändningen i transportsektorn ska minskas kraftigt.

Huddinge kommun

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Kommunens vision är att blir en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Håbo kommun

Håbo kommun antog 2008 målsättningen att bli en fossilbränslefri kommun till 2050. Transportfrågan är den största utmaningen för att nå den målsättningen och därför arbetar kommunen på flera olika nivåer genom samhällsplanering, detaljplanering, information, miljöstrategi samt genom samarbeten för att stimulera hållbara transporter inom och till Håbo kommun.

ICA

ICA Sverige är en av de största dagligvaruaktörerna i Sverige med sina cirka 1300 butiker. Verksamheten drivs tillsammans med fria ICA-handlare, vilka var och en äger och driver sin egen butik och på så sätt kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden. I verksamheten ingår också ett omfattande samarbete kring bland annat butiksetableringar, inköp, logistik, IT och marknadskommunikation.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil. Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver de på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet. Närmare 250 medarbetare inom varierande dicipliner arbetar för att förverkliga visionen om ett hållbart samhälle genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi.

Järfälla kommun

Järfälla kommun ska bara använda förnybar energi år 2025 och alltid sträva efter att energieffektivisera. I slutet av 2020 signerade kommunen tillsammans med fler aktörer Europas första klimatkontrakt. Kontraktet innebär att deltagarna åtar sig att snabba på omställningen till en klimatneutral stad genom smart teknik, hållbar samhällsplanering och samverkan med såväl lokalt näringsliv som kommuninvånare.

 

Karlskoga kommun

I Karlskoga kommuns vision ingår ledorden välkomnande, klok och innovativ. Som en klok kommun ingår att bygga samhället på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt utan att äventyra kommande generationers behov.

Katrineholms kommun

Katrineholms kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Katrineholm. I kommunens miljöarbete prioriteras områdena klimat, vatten, god bebyggd miljö och biologisk mångfald. 

Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm. Verksamheten har funnits i över 60 år och bidrar till renare sjöar och skärgård i medlemskommunerna.

Lantbrukarnas Riksförbund

LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla som äger eller brukar jord, skog och trädgård, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen. Biogas är en av flera möjliga energiråvaror som Sveriges lantbrukare kan tillhandahålla. Genom att kombinera livsmedels- och energiproduktion kan den framtida lantbrukaren bli en stor energiproducent.

Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns miljöpolicy anger att de ska bedriva ett miljöarbete som präglas av ständiga förbättringar och begränsning av förorening där miljölagstiftningen utgör en lägsta nivå. Lekebergs kommun anger också att de arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan, samt tillämpar den cirkulära ekonomin vid nyproduktion och utvecklingssatsningar

Lindesbergs kommun

Lindesbergs vision är att bygga ett hållbart samhälle och vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen.

Linköpings kommun

Linköpings kommun tar aktivt ställning i klimatfrågan genom att göra kraftfulla satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Kommunen har som mål att vara koldioxidneutrala år 2025. Några av kommunens klimatsatsningar är ambitiösa satsningar på biogas sedan drygt 20 år tillbaka, en elcykelpool som ska ersätta bilresor och kraftfull utbyggnad av laddplatser för elbilar.

Linköpings universitet

Linköpings universitet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. Sedan 2012 är Linköpings universitet värd för nationella Biogas Research Center, BRC. Där bedrivs ledande forskning kring biogas med en bred tvärvetenskaplig inriktning och med stor internationell relevans.  

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län arbetar för att Västmanland ska bli en bättre plats att bo och verka på. En stor del av arbetet handlar om att främja länets utveckling miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Mjölby kommun

Mjölby kommuns policy för resor, transporter och fordon säger att kommunen arbetar för fossilfria transporter och transporttjänster. I Mjölby kommuns organisation ska transporterna vara fossilfria senast 2030.

Motala kommun

Motala växer och kommunen arbetar hela tiden för att skapa goda förutsättningar för att bo, leva och verka både i stad och på landsbygd.

Mälarhamnar

Mälarhamnar AB möjliggör för gods till och från Mälardalen att använda sjöfart med sina två hamnar strategiskt placerade i Köping och Västerås. Mälarhamnar hanterar samtliga godssegment och erbjuder upplagsytor och magasin för kortare och längre mellanlagring.

Neste

Neste är världens största producent av förnybar diesel framställd av avfall och restprodukter och de erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrin. På den svenska marknaden har Neste verkat sedan 1990-talet. Nestes förnybara diesel finns att tanka i stora delar av landet och görs bland annat på animaliskt fett från matindustriavfall och använd matolja.

Nordic Gas Solutions

Nordic Gas Solutions levererar nyckelfärdiga gashanteringssystem med fokus på tankstationer, gaslager och back-up anläggningar. Företaget är specialiserat på anläggningar för naturgas och biogas med höga krav på en säker och miljöriktig hantering. Nordic Gas Solutions arbetar för att öka användning av energigas i samhället med inriktning mot transportsektorn.

Norrtälje kommun

Norrtälje kommun arbetar efter en målformulering att kommunen ska förvaltas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt. Kommunen arbetar efter ambitionsnivån att vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet, och att bryta beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn och öka andelen hållbara resor och transporter.

Nykvarns kommun

I Nykvarns kommun pågår ett löpande arbete för att förbättra vårt klimat och värna om en hållbar utveckling. Kommunen har bland annat antagit en miljöpolicy och tagit fram en koldioxidbudget.

Nyköpings kommun

Nyköpings kommun arbetar utifrån tre hållbarhetsprogram för att uppnå en ekologisk, ekonomisk och social hållbar samhällsutveckling. Ytterligare ett hållbarhetsprogram handlar om effektiv organisation. Hållbarhetsprogrammen genomsyrar kommunens styrning och ledning och beskriver den politiska viljeriktningen. 

Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun arbetar enligt sin klimat- och miljöplan som årligen utvärderas. För fordonsflottan hade Nynäshamns kommun som mål att reducera sitt fossilberoende med 80 % år 2021 (jämfört med 2015). Övriga mål som kommunen jobbar för är att öka publika laddningsstationer och tankställen för biogas. 

Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten. Bolaget finns i hela Sverige och har ett rikstäckande servicenät med cirka 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem vill vara en föregångare i omställningen till förnybart och arbetar med flera förnybara drivmedel.

Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Varje dag gör 900 000 resenärer 2,9 miljoner resor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Region Stockholm ansvarar för att alla som bor i eller besöker länet har tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten – bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbana samt trafik med skärgårdsbåtar– samordnas i ett växande trafiknät.

Region Sörmland

Region Sörmland är en mötesplats för att samordna och utveckla regionala frågor. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, utbildning och kollektivtrafik. En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Därför arbetar Region Sörmland hela tiden systematiskt för att minska miljöpåverkan.

Region Uppsala

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt för regional utveckling. Tillsammans arbetar de med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för regionens invånare.

Region Västmanland

Region Västmanland ansvarar för hälso- och sjukvård och tandvård i Västmanland. Regionen ansvarar även för att planera och samordna utvecklingen i länet. Varje dag sker ungefär 38 000 resor inom Västmanland med tåg eller buss. Regionens uppdrag är att se till att Västmanland har en väl fungerande kollektivtrafik och transportinfrastruktur.

Region Örebro län

Region Örebro läns uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom området energi och klimat arbetar de med energi- och klimatfrågor och verkar som ett regionalt energikontor. Regionen driver på och inspirerar regionens kommuner, företagare, organisationer och invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

Region Östergötland

Region Östergötland arbetar för Östgötaregionens utveckling. I Östergötland arbetar redan i dag flera aktörer, både privata och offentliga, för biogasens utveckling. Regionen arbetar med marknadskompletterande insatser för att bidra till det långsiktiga förändringsarbetet med att utveckla en väl fungerande marknad. Regionen ansvarar för all allmän kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i länet.

RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende forskningsinstitut som med sina 2800 anställda driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar de till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Sala Heby Energi

Sala Heby Energi ägs av Sala och Heby kommuner och är en miljöcertifierad lokal leverentör av el, värme och bredband. SHE tror på en långsiktigt hållbar utveckling och nyttjar förnyelsebara energikällor. De har även ett starkt biogasengagemang och har varit drivande i arbetet med att få till ett gastankställe i Sala.

Salems kommun

Salems kommun är en modern förortskommun med rötter i 1100-talet. Kommunen har både närhet till storstaden och vacker natur.

Scania Sverige

Scania är en svensk lastbils- och busstillverkare som driver försäljning och service i över 100 länder. De tillverkar även industri- och marinmotorer samt erbjuder olika servicetjänster för deras produkter. Scania har varit en pionjär på området i 30 år och har idag det bredaste utbudet av fordon med förnybara drivmedel.

SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

SLU har som huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både i Sverige och i världen. SLU bedriver forskningsverksamhet och undervisning inom biogasprocessens mikrobiologi och potential.

St1

St1 är en ledande aktör inom den svenska biogasmarknaden med en marknadsandel på cirka 30 procent inom marknaden för biogasfordon. St1:s biogasverksamhet är geografiskt placerad i olika delar av södra Sverige samt i Stockholm. Företaget producerar, importerar och exporterar biogas som levereras till kunder genom olika säljkanaler. St1 har sex produktions- och uppgraderingsanläggningar för biogas.

Stockholm Gas

Stockholm Gas säljer biogas, naturgas och stadsgas till hushåll, restauranger, industrier och fordonssektorn. Genom långsiktighet, transparens och kundfokus vill Stockholm Gas vara stockholmarnas självklara val – och en av Sveriges ledande gasleverantörer. Det ska vara enkelt att välja gas, att nyttja olika gasprodukter och att vara modern genom val av biogas.

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Rötgas från Stockholm Vatten och Avfalls avloppsreningsverk i Bromma och Henriksdal köps av Scandinavian Biogas som uppgraderar gasen till fordonsbränsle. 

Stockholms Stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 960 000 stockholmare. Kommunen driver verksamheten Miljöbilar i Stockholm, som jobbar för att snabba på övergången till miljöbilar och förbättra tillgången till förnybara drivmedel. Stockholms stad har närmare 100 procent miljöbilar i sin egna fordonsflotta och över 80 procent av dem är eldrivna eller går på förnybart.

Storsthlm

Storsthlm driver regional utveckling och samverkan på uppdrag av ledningar i politik och förvaltning i Stockholms 26 kommuner. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål inom välfärd och service till medborgarna. Storsthlm arbetar mot visionen genom att på kommunernas uppdrag stimulera samverkan och leda projekt som möter invånarnas behov av effektiva, hållbart finansierade välfärdstjänster av hög kvalitet.

Strängnäs kommun

Strängnäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Kommunen har mål om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040.

Sollentuna kommun

Sollentuna kommun har satt ett övergripande mål för kommunens miljöarbete; att vara den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Det betyder att alla kommunala verksamheter miljöanpassas, men också att invånarna ska kunna leva så klimatsmart som möjligt. 

Sundbybergs stad

Sundbybergs stad är en ekokommun och arbetar för att skapa ett hållbart samhälle, där ekologisk hållbarhet är en del av det. För att uppnå detta arbetar Sundbybergs stad utifrån Agenda 2030 och lokala hållbarhetsmål i stadens budget, som följs upp årligen.

Svealandstrafiken

Svealandstrafiken ansvarar för driften av kollektivtrafiken i Västmanlands samt Örebro län och ska verka för en så låg miljöpåverkan som möjligt vid planering av trafik, reparation och underhåll av fordon. 2004 började Svealandstrafiken köra biogasdrivna fordon och idag drivs majoriteten av bussarna med biogas.

Svensk Biogas

Svensk Biogas köper, säljer och distribuerar flytande och komprimerad biogas i Östergötland samt Västervik. Biogasen produceras i Linköping på en produktionsanläggning som drivs av moderbolaget Tekniska verken. Svensk Biogas erbjuder ett drivmedel med bästa miljöprestanda, god tillgänglighet och kvalitet samt erbjuder eftertraktat biogödsel.

Svensk Växtkraft

Svensk Växtkraft ägs av VafabMiljö, se längre ner i listan.

Södertälje kommun

Södertälje kommun har som mål att år 2030 ska alla kunna leva och verka i ett hållbart och attraktivt Södertälje. För att uppnå det så behövs ett robust, klimatneutralt, grönt och cirkulärt samhälle.

Tyresö kommun

Tyres kommun antog en ny klimatplan 2022 med målet att utsläppen av växthusgaser från Tyresö ska vara netto-noll år 2030 och att kommunkoncernens fordon och transporter ska vara fossilfria till år 2025.

Svenska Retursystem

Svenska Retursystem är det smarta cirkulära systemet för landets livsmedel. De finns till för att livsmedelsbranschens flöden av varor ska bli mer effektiva och klimatsmarta. Grundidén är att branschens distribution ska ske med gemensamma pallar och lådor som kan användas om och om igen. Svenska Retursystem arbetar hållbart i alla dimensioner, i alla beslut och i alla processer i företaget. Ett av deras främsta mål är att minska livsmedelsbranschens klimatpåverkan.

UL

UL är en del av Region Uppsala och har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län. Målet är att så många som möjligt av länets invånare ska gå från bil till att åka buss eller tåg. Idag drivs majoriteten av bussarna av biogas och biodiesel.

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro har mål om att bli en av Sveriges mest hållbara kommuner. Integrerat i hållbarhetsmålen finns miljömål vilka bland annat innefattar att ställa sociala krav och miljökrav i upphandling och även att vara en klimatneutral kommun till 2030.

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby är en av få kommuner i Sverige som är certifierade enligt ISO 14001. Certifieringen hjälper kommunen att hela tiden förbättra sitt miljöarbete och minska den totala miljöpåverkan. Politikerna i kommunen har beslutat om flera styrdokument för ett hållbarare Väsby. Exempel på dessa är översiktsplanen Väsby Stad 2040, som också utgör kommunens hållbarhetsprogram.

Uppsala kommun

Uppsala kommun har under lång tid arbetat för att minska behovet av fossila bränslen. Bland annat som en av de första kommunerna som satsade på biogasproduktion. I dag förser Uppsalas biogasanläggning många bussar, lastbilar och personbilar med gas varje dygn. 

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten och Avfall levererar dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall i Uppsala. De driver en biogasanläggning där det insamlade matavfallet rötas till biogas. Biogasen uppgraderas och används för att försörja två tankstationer samt en bussdepå. 

VafabMiljö

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. VafabMiljö driver sex biogastankställen i regionen och en biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. På anläggningen behandlas matavfall och fettavskiljarslam från hela regionen som sedan utvinns till biogas och biogödsel.

Vallentuna kommun

Vallentuna kommun har som mål att de egna fordonen ska vara fossilbränslefria senast 2030 och arbetar med att ställa krav på energieffektivisering och förnybar andel i upphandlade transporter.

Västerås Stad

Västerås stad satsar på miljö-, klimat och folkhälsoarbete. Redan i Maj 2005 antog kommunfullmäktige miljöprogrammet som bygger på de nationella miljömålen. I programet står det att Västerås aktivt och kontinuerligt ska arbeta för att minska klimatpåverkan och att energiförsörjningen så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt ska baseras på förnybara energikällor.

Värmdö kommun

Värmdö kommun vill vara med och medverka till ett hållbart samhälle. Kommunens miljö- och klimatarbete har sin utgångspunkt i Värmdös framtidsvision – Vision 2030 som handlar om kommunens vision om ett framtida socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbart Värmdö 2030.

Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommuns Hållbarhetsprogram säger att kommunorganisationen ska ha en förnybar energianvändning, vilket innebär att kommunorganisationens fordonsflotta ska drivas med förnybara drivmedel. Kommunens arbete med energi och klimat fördjupas i Handlingsplanen för energi och klimat som sträcker sig fram till 2025.

Örebro kommun

Örebro kommun bedriver ett omfattande miljöarbete där klimatarbetet står i fokus. Målet är att energitillförseln inom kommunen baseras på förnybara energikällor år 2050. Gasverksamheten inom tekniska förvaltningen har bland annat i uppdrag att öka biogasanvändningen. Syftet med åtgärderna som genomförs är att få en ökad tillgänglighet av biogas samt skapa möjligheter för fler att tanka.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun