Pågående projekt | BioDriv Öst

Om ossProjekt

Har du en projektidé du vill ha hjälp att förverkliga?

Vi på BioDriv Öst hjälper gärna våra partners att driva sina projektidéer vidare, t.ex. genom att hjälpa till med projektansökningar, projektledning eller kontaktförmedling. Vi har bland annat stor erfarenhet av att driva olika typer av EU-projekt. Om du har en projektidé är du välkommen att höra av dig till oss så vi kan diskutera möjliga vägar framåt! Mejla till info@biodrivost.se.

 

Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: 2021–2023

Målet med projektet Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden är att öka lokal laddkapacitet utan omfattande förstärkningar av elnätet. Genom smart laddning och energilagring ska projektet möjliggöra fler elfordon och samtidigt bidra till ett stabilare elnät som bättre nyttjar förnybar energi.

Projektet fokuserar primärt på systemlösningar för en storskalig elektrifiering av bussar i kollektivtrafik. I Svealandstrafikens stadsbussdepå i Västerås kommer projektet att skapa den första bussdepån i Sverige som genom algoritmer optimerar laddning av fordon i kombination med energilager och lokal energiproduktion. Projektet tar även ett unikt hållbarhetsgrepp genom tester av att använda begagnade bussbatterier som energilager samt tester av natriumbaserade batterier utan sällsynta jordartsmetaller som kobolt och litium.

Projektet drivs av Tvinn och BioDriv Öst. Övriga deltagare är ABB, Altris, Scania, Solkompaniet, Svealandstrafiken, Transdev, Region Uppsala samt Uppsala universitet. Finansiering sker genom Vinnova samt projektets deltagare. Projektet startar i februari 2021 och pågår i två år, med en samlad budget på drygt 19 miljoner.


FLYGPLATSEN SOM ENERGIOPTIMERAT SMART TRANSPORTNAV

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: 2022–2023

Projektägare: Swedavia AB

Finansiär: Vinnova

Samarbetspartners: Swedavia och Tvinn

Syfte: Projektet ska skapa en skalbar lösning som realiserar storskalig laddning av elfordon på ett resurseffektivt sätt med minimal belastning på elnätet.

Effekter och mål i projektet:

 • Erbjuda laddning till alla som önskar och bidra till att fler kan resa med elbil till Arlanda flygplats.
 • Optimera kapacitetsnyttjandet från elnätet och minska effektbehovet med 30 procent för laddning.
 • Minimera belastning på den lokala och regionala elinfrastrukturen vilket möjliggör laddning av fler fordon på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt.
 • Smart elkonsumtion genom att styra laddning till tider då det finns överflöd av el i nätet.
 • Minska kostnaden för installation av laddpunkter.

HÅLLBARA ELBILAR OCH LADDNING I LANDSBYGD

Projektledare: Lovisa Gustafsson

Projekttid: 2022–2023

Finansiär: Region Uppsala, Gröna Mobilister och BioDriv Öst

Samarbetspartners: Gröna Mobilister

Syfte: Ta fram och sprida kunskap om hållbarhet i produktion och återvinning av elfordon samt om förutsättningar för ägande av elbilar och laddning i landsbygd med Uppsala län som pilotlän.

Exempel på aktiviteter:

 • Sammanställa och sprida konsumentinformation om elbilars hållbarhet i produktions- och återvinningsled till allmänhet.
 • Sammanställa och sprida konsumentinformation om förutsättningar för att köra elbil i landsbygd.
 • Utveckla rådgivning och vägledande dokument rörande klimat- och miljökrav i upphandling av elfordon.
 • Kartlägga centrala aktörer samt nuläge rörande utbyggnad av laddinfrastruktur i landsbygd i Uppsala län, samt övriga förutsättningar för att byta till elbil för boende i landsbygd.
 • Dialogmöten med centrala aktörer om utbyggnad av laddinfrastruktur i landsbygd.

Grönt Näringsliv – Industri och drivmedel i synergi

Projektledare: Olof Gunnarson & Andreas Olsson (delprojektledare för transporter)

Projekttid: 2023–2026

Finansiärer: Tillväxtverket genom ERUF, regioner, biogasaktörer samt BioDriv Öst.

Samarbetspartners: Region Örebro län, Logistikia - Östergötlands logistikkluster och Länsstyrelsen Västmanland.

Syfte: Att öka kunskapsnivån om, samt öka användningen av, förnybar processenergi inom tillverkningsindustri och förnybara drivmedel i tunga fordon hos små och medelstora företag  i östra Mellansverige.

Exempel på aktiviteter:

 • Bidra med expertkompetens samt konkret operativt stöd till små och medelstora tillverkningsindustrier i östra Mellansverige och Stockholms län för omställning av processenergi, primärt till biogas.
 • Stötta privata transportköpare och transportutförare för att underlätta omställningen till förnybara drivmedel, med fokus på el, biogas och grön vätgas.
 • Bidra till en hållbar och effektiv drivmedelsanvändning.
 • Verka för utbyggnad av tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel med fokus på tunga fordon samt el, vätgas och biogas. Exempelvis i synergi med tillverkningsindustrier.
 • Att upphandla en regional scenarioanalys gällande omställningen till el, grön vätgas och biogas med fokus på tidsperspektiv, kostnadseffektivitet och synergieffekter.

Fossilfritt 2030

Projektledare: Ulf Troeng, Martin Ahrne, Björn Isaksson, Olof Gunnarson, Lovisa Gustafsson, Tor Eiderfors

Projekttid: 2023–2026

Projektet handlar om att kraftsamla och stötta kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland, Stockholm, Södermanland, Örebro och Östergötlands län i deras arbete med att ställa om till fossilfria transporter.

Projektets mål är att öka den regionala användningen av förnybara drivmedel och accelerera näringslivets investeringar i ny fordonsteknik, tank- och laddinfrastruktur samt nya smarta och resilienta energilösningar.

Samtliga projektdeltagare erbjuds både gemensamt och individuellt anpassat expertstöd, som skräddarsys efter lokala behov och förutsättningar. Utöver detta erbjuds möjlighet att delta i relevanta nätverk, seminarier, workshops och utbildningar. Inom projektet genomförs även länsövergripande insatser för regional utveckling.

Genom att regioner och kommuner ställer om sin verksamhet och samtidigt verkar för en omställning i sitt externa arbete skapas också goda förutsättningar för näringsliv och allmänhet att ställa om.

Fossilfritt 2030 finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt av regionerna i Uppsala, Stockholm, Sörmland, Örebro och Östergötland och länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland, Stockholm, Södermanland, Örebro och Östergötlands län, Stockholms stad, BioDriv Öst samt cirka 45 kommuner i dessa län.


 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun