Informationsmaterial | BioDriv Öst

PublikationerInformationsmaterial

Elfordon 2022

Att byta till ett eldrivet fordon är enkelt och det finns många fordon att välja bland. För den som vill köra helt på el finns i mitten av 2022 cirka 65 personbilar, 17 transportbilar och 10 serieproducerade tunga lastbilar på den svenska marknaden. Utöver detta finns ett sjuttiotal laddhybrider att välja på och ett mindre antal vätgasfordon. Broschyren innehåller också tips på arbetsmaskiner och arbetsfordon på el.

Med cirka 16 000 registrerade publika laddpunkter i mitten av 2022 blir det dessutom allt enklare att ladda utanför hemmet. Har du några tips eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till info@biodrivost.se

Hittade du inte ett laddbart fordon som passar dig? Ta en titt i vår gasfordonsbroschyr!

Läs mer

Gasfordon 2022

Biogasdrivna bilar är ett kostnadseffektivt och enkelt förnybart alternativ att byta till, och det finns många fordon att välja bland! I mitten av 2022 finns cirka 26 personbilar, 4 transportbilar och 12 tunga lastbilar på den svenska marknaden. Med över 200 tankställen blir det dessutom allt enklare att tanka och du riskerar aldrig att bli stående då personbilarna även har en bensintank.

Gasbilar finns även på begagnatmarknaden. I våra tidigare broschyrer kan du se vilka modeller som varit tillgängliga tidigare år.

Hittade du inte en biogasdriven bil som passar dig? Ta en titt i vår elbilsbroschyr!

Läs mer

Mycket att vinna på gemensamma mallar i upphandlingar

På Södertörn söder om Stockholm ligger Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. De åtta kommunerna har en lång tradition av att samarbeta för att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. Ett av samarbetena är den så kallade Södertörnsmallen, som används vid offentliga upphandlingar av transporter.

I artikeln berättar hållbarhetsstrateger från två av kommunerna mer om arbetet med Södertörnsmallen och samarbetet med BioDriv Öst.

Läs mer

Broschyrer om förnybara drivmedel

Nu finns det enkel, lättillgänglig och kortfattad information om förnybara drivmedel. BioDriv Öst har i samverkan med energi- och klimatrådgivare i Mälardalen, Östergötland och Gotland tagit fram broschyrer med information om förnybara drivmedel. Broschyrerna syftar till att ge kortfattad information om biogas, el, etanol, vätgas och biodiesel. Materialet består av åtta broschyrer och går lika bra att läsa på skärm som att skriva ut. Klicka nedan för att ladda ner materialet.

Läs mer

Faktablad Clean Vehicles Directive (CVD)

EU har beslutat att det i offentliga upphandlingar av fordon samt vissa transporttjänster ska vara en viss andel av specifika fordonstyper, enligt EU:s definition på ”rena fordon”. Direktivet kallas Clean Vehicles Directive (CVD) och är implementerat i svensk lagstiftning. I faktabladet kan du läsa om vilka upphandlingar som omfattas av lagen samt hur kraven appliceras på lätta och tunga fordon.

Läs mer

Mall för nyttjanderättsavtal för laddstation på kommunal mark

Denna mall kan användas av kommuner som vill upplåta kommunal mark till företag, för etablering av laddstationer för elfordon. Stockholms stads mall för nyttjanderättsavtal har använts som utgångspunkt vid framtagandet av denna mall, men vissa mindre justeringar har gjorts. I mallen finns gulmarkerade avsnitt, som är tänkta att justeras från fall till fall. I och med att mallen är i word-format är det enkelt för den som vill göra justeringar i avtalstexten att göra det, om så önskas.

Läs mer

TCO-rapport: Vad kostar fordonsägandet egentligen?

Vad det kostar att äga ett fordon beror på många olika faktorer, till exempel hur länge fordonet ska ägas, vilken typ av fordon det är, vilket drivmedel det använder och hur stor värdeminskningen blir. Det viktiga är att försöka hitta de faktorer som gör störst skillnad på totalkostnads- kalkylen, och analysera kostnader för de olika fordon som kan uppfylla kraven som ni ställer i er verksamhet. 

I det här materialet ges vägledning kring vid vilka förutsättningar olika förnybara alternativ faller bäst ut ekonomiskt och vilka faktorer som påverkar totalkostnadskalkylen mest. Materialet utgår ifrån personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.

Observera att materialet togs fram i maj 2022 när bonus malus-systemet fortfarande gällde för personbilar och lätta lastbilar.

Läs mer

Investeringsstöd för tunga lastbilar

Klimatklivet och Klimatpremien är två stöd som kan användas om en organisation vill köpa in en miljölastbil. I det här materialet har vi på ett lättöverskådligt sätt försökt att sammanfatta hur de två stöden skiljer sig ifrån varandra för att underlätta valet av stödystem för er organisation.

Läs mer

Stockholms stads modell för att underlätta privata aktörers etablering av laddplatser på gatumark i kommunen

Stockholms stad har sedan några år tillbaka arbetat med en modell som innebär att de pekar ut lämpliga ställen för laddplatser på kommunens mark samt vilka avtalsvillkor och övriga regler som gäller för de aktörer som vill etablera publik laddning på dessa ställen. I detta informationsmaterial beskrivs modellen översiktligt. Erfarenheter av hur arbetet kopplat till modellen fungerat har samlats in via kontakt med handläggare på Stockholms stad som jobbar med modellen.

Detta informationsmaterial har tagits fram för att flera kommuner som deltar i projektet Fossilfritt 2030 sett behov av att införa ett strukturerat arbetssätt som stödjer privata aktörers utbyggnad av publika laddplatser på kommunägd mark.

Läs mer

Tuffa miljökrav i gemensamma upphandlingar snabbar på omställningen

Samordningsvinster och bättre priser får allt fler kommuner att haka på gemensamma upphandlingar av miljöfordon. Upphandlingar är tidskrävande och det är lätt att snubbla på det finstilta. Gemensam förnyad konkurrensutsättning, FKU, ökar takten i omställningen.

I artikeln berättar kommuner och regioner från projektet Fossilfritt 2030 om den gemensamma FKU:n som skett inom ramen för projektet.

Läs mer

Bilars utsläpp är mer komplext än avgasröret

EU ser bara elbilar som miljöbilar och den svenska regeringen funderar på att följa efter. För att klara transportsektorns omställning behövs en bättre helhetsbild. En lång rad biogasaktörer har därför engagerat sig på EU-nivå för att öka förståelsen kring varför det inte bara går att se till de utsläpp som kommer från fordonens avgasrör.

I artikeln berättar Biogasakademin, St1 Biogas och Scandinavian Biogas Fuels mer om hur biogas fyller en central roll i klimatomställningen.

Läs mer

Privata aktörer utmanar - Svenska Retursystem fossilfria 2025

Inte bara offentlig sektor börjar ställa allt tuffare krav i sina transportupphandlingar. Även privata aktörer som Svenska Retursystem skärper sina mål och 2025 är det förnybart i tanken som gäller. Då hela företaget andas cirkulära och hållbara lösningar är det också självklart att biogas tillsammans med el prioriteras, och avtalet innefattar en bonus till leverantörerna om de överträffar avtalade mål.

Läs mer

Elbilar och brandsäkerhet

Under de senaste åren har det rullat ut allt fler elbilar på de svenska vägarna och det kommer med all säkerhet öka framöver. Utvecklingen har gått fort under de senaste åren och fler börjar se elbilen som en realistisk ersättare till de bensin- och dieseldrivna motsvarigheterna. I samband med elbilarnas ökade popularitet har också allt fler höjt ett varningens finger för den brandrisk som elbilarna kan föra med sig.

I det här faktabladet får du läsa mer om elbilar och brandsäkerhet, bland annat genom en intervju med Ola Willstrand, projektledare på RISE och expert på brand i fordon samt brand i batterier.

Läs mer

Nya krav på laddinfrastruktur för elfordon

Riksdagen har beslutat att genomföra förändringar i plan- och bygglagen samt i lagen om energideklaration för byggnader, på grund av ett ändringsdirektiv från EU. Förändringarna innebär att det ställs krav på att vissa byggnader ska installera laddinfrastruktur för elfordon eller förbereda för detta.

I dokumentet finns en kort sammanfattning av Boverkets rapport som ligger till grund för beslutet.

Läs mer

Tuffa miljökrav i upphandlingar

Tuffa miljökrav i offentliga upphandlingar – en omöjlighet? Absolut inte, säger Uppsala kommun som tillsammans med BioDriv Öst har bevisat att det går att ställa hårda krav trots dåliga förutsättningar. Upphandlingen av klimatsmarta persontransporter har gått hela vägen till avtal, detta tack vare gott samarbete och ny upphandlingsmodell. Även Region Uppsala har använt sig av den framgångsrika metoden och har ställt liknande krav i sin upphandling av sjukresor.

 

Läs mer

Klimatväxling

Klimatväxling innebär att en organisation lägger extra avgifter på de resor som ger höga koldioxidutsläpp. Pengarna från dessa avgifter används sedan till åtgärder som syftar till att sänka organisationens klimatpåverkan. Systemet är tänkt att ge ett tydligt ekonomiskt incitament till alla delar av verksamheten och dess anställda att bidra till att uppnå uppsatta klimatmål. BioDriv Öst har tagit fram ett informationsmaterial med exempel från offentliga organisationer som delar med sig av sina erfarenheter kring klimatväxling.

Läs mer

Tidigare elfordonsbroschyrer

Eldrivna bilar är ett enkelt förnybart alternativ att byta till, och det finns många fordon att välja bland! Här samlar vi våra tidigare broschyrer så att du kan se vilka fordon som eventuellt är tillgängliga på begagnatmarknaden.

Den senaste broschyren för 2021 finns här.

Läs mer

Tidigare gasfordonsbroschyrer

Biogasdrivna bilar är ett kostnadseffektivt och enkelt förnybart alternativ att byta till, och det finns många fordon att välja bland! Här samlar vi våra tidigare broschyrer så att du kan se vilka fordon som eventuellt är tillgängliga på begagnatmarknaden.

2017

2018

2019

2020

2021

Den senaste broschyren för 2022 finns här

Läs mer

Uppsala län - Publik infrastruktur för förnybara alternativ

Denna guide om publik laddinfrastruktur innehåller

 • Information om publik infrastruktur gällande el, biogas och biodiesel i Uppsala län.
 • Allmänn information om el, biogas, biodiesel , etanol och vätgas.
 • Information som hjälper dig att välja det bästa låginblandande drivmedlet om du kör ett fordon som inte klarar höginblandade alternativ. 
 • Information för den privatperson eller organisation som funderar på att sätta upp egen laddmöjlighet eller eget tankställe.
Läs mer

Södermanlands län - Publik infrastruktur för förnybara alternativ

Denna guide om publik laddinfrastruktur innehåller

 • Information om publik infrastruktur gällande el, biogas och biodiesel i Södermanlands län.
 • Allmänn information om el, biogas, biodiesel , etanol och vätgas.
 • Information som hjälper dig att välja det bästa låginblandande drivmedlet om du kör ett fordon som inte klarar höginblandade alternativ. 
 • Information för den privatperson eller organisation som funderar på att sätta upp egen laddmöjlighet eller eget tankställe.
Läs mer

Västmanlands län - Publik infrastruktur för förnybara alternativ


Denna guide om publik laddinfrastruktur innehåller

 • Information om publik infrastruktur gällande el, biogas och biodiesel i Västmanlands län.
 • Allmänn information om el, biogas, biodiesel , etanol och vätgas.
 • Information som hjälper dig att välja det bästa låginblandande drivmedlet om du kör ett fordon som inte klarar höginblandade alternativ. 
 • Information för den privatperson eller organisation som funderar på att sätta upp egen laddmöjlighet eller eget tankställe.
Läs mer

Differentierad milersättning

- för att stimulera användning av miljöbil

Allt fler arbetsgivare vill bidra till att en fossilfri fordonsflotta. Ett bra första steg är att byta den egna fordonsflottan samt uppmuntra till cyklande och användning av kollektivtrafik. Ett bra andra steg är att använda sig av differentierad milersättning, ett sätt att premiera miljöbilar vid tjänsteresa med privata fordon. Tillämpningen skapar ett incitament för att välja miljöbil vid ett bilbyte.

Läs mer
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun