Rapporter | BioDriv Öst

PublikationerRapporter

Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling

Hastigheten i övergången från fossil energi till förnybart bestäms politiskt med hjälp av styrmedel som skatter, avgifter och andra beslut på nationell nivå. På lokal och regional nivå har offentlig sektor ett starkt styrmedel i sina upphandlingar av fordon, drivmedel, transporttjänster och entreprenader.

Läs mer

Uppföljning av omställningen till fossilfria transporter 2021

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet. Det visar en ny statistikrapport från projektet Fossilfritt 2030 som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2021 var andelen förnybart drivmedel 62 procent.

Sex län deltar i projektet. De kommuner med högst andel förnybara transporter i respektive län är Järfälla i Stockholms län (92 %), Åtvidaberg i Östergötlands län (96 %), Uppsala i Uppsala län (88 %), Sala i Västmanlands län (77 %), Örebro i Örebro län (67 %) och Eskilstuna i Södermanlands län (71 %).

Läs mer

Biogasens potential inom industriella verksamheter i Mälardalsregionen

Biogas används idag främst inom transportsektorn. Men med en ökad elektrifiering i transportsektorn finns det på sikt en möjlighet att använda biogasen för att sänka koldioxidutsläppen inom industrin. På så sätt kan biogasproduktionen fortsätta att leverera kritiska samhällsnyttor som förnybar energi, fossilfri växtnäring, en cirkulär ekonomi, regional näringslivsutveckling samt en stärkt krisberedskap.

I denna rapport görs en översiktlig kartläggning av hur mycket fossila bränslen i industrin som kan ersättas av biogas i Uppsala, Västmanlands, Södermanlands, Örebro, Stockholms och Östergötlands län. I rapporten presenteras även möjliga distributionslösningar för leverans till industrier.

Läs mer

Modellering och ekonomisk analys för att undersöka implementering av batterilager och vätgassystem vid en biogasanläggning

I rapporten undersöks möjligheten att investera i vätgasproduktion i anslutning till en biogasanläggning med målet att tjäna pengar genom att bidra med balanseringstjänster på elnätet. Balanseringstjänster, eller frekvensreglering, går ut på att en producent eller konsument av el lovar att leverera/konsumera en viss effekt om elnätet blir instabilt. På så sätt kan pengar tjänas med endast ett batteri uppkopplat till elnätet.

I systemet som undersöks i detta arbete kopplas vätgasproduktion och lager ihop med ett batteri för att undersöka om det går att få lönsamhet i en sådan investering. Att göra detta vid en biogasanläggning ger fördelar jämfört med en fristående anläggning. Med sjunkande investeringskostnader, allt större skillnader i elpris och mer ersättning för balanseringstjänster gör att en sådan anläggning bör bli kostnadseffektiv inom cirka 10 år. Observera att rapporten är skriven med antaget elpris som var 2021. Med dagens ännu mer volitila elpriser minskar återbetalningstiden.

Läs mer

Fördjupad förstudie för vätgas i Uppsala

Uppsala vatten har utrett möjligheten att komplettera biogasproduktion med vätgasproduktion och solel. Tillsammans med det närliggande avloppsreningsverket och redan uppbyggd distribution av biogas fås en särskilt effektiv produktion som dessutom kan leverera en flexibel kombination av biogas, vätgas, solel och elfordonsladdning. Produkterna kan levereras även vid längre strömavbrott eller effektbrist och systemet kan kompletteras med batterilager för att aktivt kunna stötta elnätet.

Läs mer

Tankstationsdrift genom egenförbrukning av solel

El och drivmedel är nyckelfunktioner i totalförsvaret och en mack med egna solceller skulle kunna bli mindre sårbar när elnätet fallerar. Att producera grön el i närheten av samhällsviktiga funktioner banar väg för innovativa lösningar som kan öka vår krisberedskap.

Den här rapporten undersöker om det finns någon nytta med att samlokalisera solkraftproduktion och tankstation för fordonsgas från ett energisystemperspektiv. En hypotes är att produktions- och konsumtionsprofilen kan komma att sammanfalla ganska väl på dygnsbasis vilket skulle kunna ge en relativt hög egenförbrukning, vilket i sin tur leder till minskad nätbelastning och transmissionsförluster. Dessutom finns ofta stora ytor tillgängliga i anslutning till tankstationer vilket gör installationen av solkraft möjlig rent praktiskt.

Läs mer

Uppföljning av omställningen till fossilfria transporter 2020

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet. Det visar en ny statistikrapport från projektet Fossilfritt 2030 som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2020 var andelen förnybart drivmedel 54 procent.

Sex län deltar i projektet. De kommuner med högst andel förnybara transporter i respektive län är Järfälla i Stockholms län (92 %), Åtvidaberg i Östergötlands län (83 %), Uppsala i Uppsala län (71 %), Sala i Västmanlands län (65 %), Örebro i Örebro län (64 %) och Eskilstuna i Södermanlands län (56 %).

Läs mer

Vägen till laddinfrastruktur i din kommun

Syftet med denna vägledning är dels att ge grundläggande information om laddinfrastruktur, dels att beskriva vad en kommun kan och bör göra för att främja utbyggnad av laddinfrastruktur.

Den huvudsakliga målgruppen för denna vägledning är tjänstepersoner och politiker i kommuner och kommunala bolag. Samtidigt hoppas vi att det finns en bred skara aktörer som verkar eller har ett intresse för laddinfrastruktur som kan ha nytta av vägledningen. Fokus i vägledningen ligger på laddinfrastruktur för lätta fordon, men laddning för tunga fordon berörs också kortfattat.

Läs mer

Standardkrav för klimatsmart offentlig upphandling av transporter

Syftet med vägledningen är att underlätta konkret tillämpning av mer enhetliga miljökrav på fordon och drivmedel vid upphandling av transportintensiva tjänster. Vägledningen tar sin utgångspunkt i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och listar standardskrivningar som utifrån aktuell upphandling och lokala förutsättningar kan kombineras på olika sätt.

Excel-mall för uppföljning av transportupphandlingar finns här och Excel-mall för sammanställning av upphandlingar finns här.

Läs mer

Miljöbilar i taxiupphandling

I allt fler upphandlingar av avtal som omfattar persontransporter med personbil som färdtjänst, skolskjuts och omsorg har det blivit vanligare med skarpare miljökrav som bland annat omfattar drivmedelsspecifika krav. Miljökraven omfattar ofta att en ökande andel av personbilarna ska vara typgodkända för eldrift (ej hybrid eller laddhybrid) eller biogas. Nästan utan undantag är det taxiföretag som svarar på dessa upphandlingar vilket gör att skarpare miljökrav påverkar vilka bilar företagen kan välja att inkludera i sin fordonsflotta. Utbudet av el- och biogasfordon är begränsat jämfört med dieselfordon som idag är det vanligaste drivmedlet för taxibilar.

Detta material sammanfattar tillgängliga el- och gasdrivna fordonsmodeller som skulle kunna vara lämpliga som taxifordon utifrån de komfortkrav och de miljökrav som ställs på bilarna inom upphandlingar av persontransporter. Materialet är uppdelat efter elfordon, fabriksbyggda gasbilar och efterkonverterade gasbilar.

Läs mer

Exempel och erfarenheter från klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter

Genom att tillämpa tuffa miljökrav kan kommuner och regioner göra stor skillnad på såväl lokal som nationell nivå. I det här materialet presenteras sexton konkreta exempel som bidrar med inspiration och viktiga lärdomar på områdena arbetsmaskiner, entreprenader och renhållning, persontransporter samt gods- och varutransporter. Samtliga exempel fokuserar på fall där kommuner och regioner har lyft blicken och ställt någon form av teknikspecifika krav för att bidra till en större bredd av miljö- och samhällsnyttor. 

Materialet är en bilaga till Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. Det är en guide till upphandlare, verksamhetsansvariga, miljöansvariga samt styrande lokala och regionala politiker. 

 

Läs mer

Transportupphandling med Sveriges miljömål i fokus

Sveriges miljömål sätter ramarna för Sveriges miljöarbete och vilka områden som bör prioriteras i detta arbete. År 2019 spåddes endast 1 av dessa 17 mål att uppnås. Studien i denna rapport syftar till att stötta arbetet med att uppnå målen genom att använda den stora potential för miljönytta som offentlig upphandling representerar. I studien har fokus varit på busstrafik och lastbilstransport då det finns en lång historia av grön offentlig upphandling i dessa segment och de är båda segment där offentligheten är stora kunder.

Ladda ned upphandlingsverktyget i Excel här.

Läs mer

Transporter i östra Mellansverige 2019

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2019 var andelen förnybart drivmedel 43 procent, i topp ligger Uppsala kommun med 62 procent förnybart.

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige - samlar och lyfter fram de kommuner som vill agera föredöme och därmed även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. Rapporten summerar den utveckling som skett i projektdeltagarnas egna fordonsflottor under projekttiden.

Projektet Fossilfritt 2030 - Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala, BioDriv Öst samt 17 kommuner i Västmanland, Södermanland och Uppsala län. 

Läs mer

Utredning gällande ny miljöbilsdefinition

I denna rapport ges vägledning om vilka miljökrav kommuner och regioner kan ställa i offentliga upphandlingar av fordon och transporter för att ställa om till fossilfria transporter. I vägledningen finns tre kravnivåer med olika skarpa miljökrav – spjutspets, avancerad och bas – så att miljökrav kan användas i alla möjliga upphandlingar. Det ges också tips på hur kravnivåer kan utformas med stegvis höjda andelar miljöbilar under avtalsperioden, som tillämpats i några upphandlingar med gott resultat. I bilagorna finns också gott om detaljer som förklarar och motiverar de rekommenderade kravnivåerna.

En kort sammanfattning av våra tre kravnivåer för personbilar, lätta lastbilar samt tunga lastbilar finns här.

Läs mer

Transporter i östra mellansverige 2018

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2018 var andelen förnybart drivmedel 38 procent, i topp ligger Sala kommun med 56 procent förnybart.

 

Läs mer

Klimatsmarta och förnybara bränslen vid transportarbete under mark

Rapporten syftar till att utreda om etanol- och metangasfordon medför högre risker än dieselfordon och om dessa risker kan minskas eller helt undvikas.

Läs mer

Perspektiv på svenska förnybara drivmedel

För att Sverige ska kunna möta den ökande efterfrågan på förnybara drivmedel på ett hållbart sätt och vara ett föregångsland inom området behöver tillverkningen av inhemskt producerade biodrivmedel öka, liksom produktionen av förnybar el och elfordonsbatterier.

Elva länsstyrelser och regioner runt om i Sverige har via BioDriv Öst gått samman och finansierat den vetenskapliga studien ”Perspektiv på svenska förnybara drivmedel – utvärdering utifrån miljökvalitets- och samhällsmål samt scenarier för inhemsk produktion till 2030”. I studien, som genomförts av RISE, utvärderas en bredd av inhemskt producerade förnybara drivmedel med avseende på elva olika miljö- och samhällsmål. Bland annat inkluderas el, biogas, vätgas, etanol, HVO och RME i analysen. Studien innehåller även flera framtidsscenarier som illustrerar samhällseffekterna vid olika vägval samt belyser hur nära målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 det går att komma med inhemskt producerade förnybara drivmedel.

En viktig del i syftet med studien har varit att bidra med ett vetenskapligt underlag i arbetet med Länsstyrelsernas regeringsuppdrag att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Läs mer

TRANSPORTER I ÖSTRA MELLANSVERIGE 2017

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2017 var andelen förnybart drivmedel 35 procent, i topp ligger Sala kommun med 60 procent förnybart.

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige - samlar och lyfter fram de kommuner som vill agera föredöme och därmed även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. Som en del i projektet lanseras nu rapporten Transporter i östra Mellansverige 2017. Rapporten visar statusen för projektdeltagarna ett år in i projektet och resultatet kommer att fortsätta följas upp årligen under projekttiden. Redan efter ett år är det tydligt att de kommuner och regioner som engagerat sig i satsningen går före i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Kontakta oss för en mer högupplöst version av rapporten.

 

Läs mer

Laddinfrastruktur för elbilar vid stora trafikflöden och event

Vad händer i en inte alltför avlägsen framtid när vi har en betydligt större andel elektrifierade fordon och exempelvis en stor del av Sverige avslutar sitt sportlov och kör ifrån Sveriges alla fjällstugor samtidigt som Stockholmarna kör till samma stugor? Räcker två snabbladdare i Mora? Går det att försvara att ha fler laddare i drift trots att de bara används några dagar per år? Hur gör man i sommarstäder som flerdubblar sitt invånarantal några veckor om året? Hur gör man vid stora idrottstävlingar och andra event?

Rapporten belyser, diskuterar och analyserar problematiken kring snabbladdning av elbilar i fall då en tillfällig stor mängd elbilar kör på vägar som normalt inte är särskilt trafikerade. En portabel lösning baserad på batterilager med och utan lokal elproduktion utvärderas som lösning på problemet.

Läs mer

Förutsättningar för ökad biodrivmedelsproduktion i östra Mellansverige

Produktion och användning av förnybara drivmedel kan, förutom att minska utsläppen av växthusgaser, även bidra med andra samhällsnyttor. Dessa drivmedel produceras ofta regionalt och kan därmed medföra en ökning av den regionala tillväxten. Syftet med denna studie var att utreda förutsättningarna för en ökad produktion av drivmedlen rapsmetylester (RME), etanol, hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och biogas i synergi med industrin i syfte att öka den regionala tillväxten i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län.

Läs mer

Civilt försvar och energisäkerhet vid en ökad användning av biodrivmedel

Arbetet har syftat till att undersöka möjligheterna att ställa om ett antal transportberoende samhällskritiska tjänster till att använda förnybara drivmedel som kan produceras inom eller i direkt anslutning till Västmanland, Uppland eller Södermanlands län för att se om detta kan öka resiliensen för dessa tjänster och vilka nyttor omställningen medför utanför kristid.

Läs mer

GASBUSSAR I FRAMTIDENS KOLLEKTIVTRAFIK - EN ANALYS AV FÖRNYBARA DRIVMEDELSALTERNATIV

Den bussbaserade kollektivtrafiken är idag i stor utsträckning fossilfri, mycket tack vare en kraftig satsning på importerade volymer av biodieseln HVO. Allt striktare produktionskrav i kombination med ökad efterfrågan från andra sektorer gör dock att priset på framför allt ren HVO kan komma att öka kraftigt inom en snart framtid.

Om busstrafiken i större utsträckning än idag istället prioriterar eldrift samt svenskproducerade drivmedel så kan långsiktig tillgång på kostnadseffektiva förnybara alternativ säkerställas samtidigt som flera andra samhällsnyttor främjas. Framför allt biogasdrivna regionbussar har god potential att bidra till regional utveckling och dessutom vara en ekonomiskt fördelaktig lösning för kollektivtraken.

Läs mer

Transporter i östra Mellansverige 2016

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2016 var andelen förnybart drivmedel 29 procent, i topp ligger Eskilstuna kommun med 44 procent förnybart.

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige - samlar och lyfter fram de kommuner som vill agera föredöme och därmed även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. Som en del i projektet lanseras nu rapporten Transporter i östra Mellansverige 2016. Rapporten visar statusen för projektdeltagarna vid projektets början och resultatet kommer att följas upp årligen under projekttiden. Redan vid projektstart är det tydligt att de kommuner och regioner som engagerat sig i satsningen går före i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Kontakta oss för en mer högupplöst version av rapporten.

Läs mer

Vägen till ett gastankställe i din kommun

En handbok med goda exempel samt råd och stöd till kommuner som vill bidra till etableringen av ett gastankställe i sin kommun, baserad på den mer omfattande rapporten ovan.

Läs mer
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun