Remissvar | BioDriv Öst

PublikationerRemissvar

Yttrande om Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867)

Läs och ladda ner vårt remissvar här.

BioDriv Öst tackar för möjligheten att komma med inspel till Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, hädanefter kallad promemorian. I promemorian lämnas regeringens förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, hädanefter kallat EU-direktivet/direktivet eller Clean Vehicles Directive/CVD.

Synpunkter i korthet:

 • Förslagen i promemorian utgör ett viktigt bidrag till transportsektorns omställning. För att 2030-målet för transportsektorn ska kunna nås behövs styrmedel som leder till en positiv utveckling av en bredd av olika hållbara förnybara drivmedel. Ändringen av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, som primärt stöttar omställningen till en ökad elektrifiering av transportsektorn, utgör därmed en viktig del av omställningen. Direktivet behöver dock genomföras i svensk lagstiftning på ett hanterbart och kostnadseffektivt sätt samt utan att motverka möjligheten att uppfylla andra miljö- och hållbarhetsmål på nationell, regional och lokal nivå.

 • BioDriv Öst anser att det är av största vikt att behålla den nuvarande definitionen av miljöbil i §3 i förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. En förändring av miljöbilsdefinitionen behöver inte genomföras för att uppfylla kraven i direktivet och den föreslagna ändringen riskerar att:
  – försvåra uppfyllelsen av Sveriges miljö- och klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt samt försvåra transportsektorns omställning till fossilfrihet i ett helhetsperspektiv.
  –undergräva effektiviteten av, och minska förståelsen för, andra styrmedel som har beslutats och införts eller planeras att införas i närtid.
  –skada förtroendet för begreppet miljöbil samt den politik som förs inom transportområdet.

 • Att kraven gäller likvärdigt för samtliga berörda offentliga organisationer i hela Sverige kan vara positivt då det skapar förbättrade förutsättningar för en utbyggnad av laddinfrastruktur och en ökad elektrifiering i hela landet. Ett stöd från nationell nivå är av stor vikt för att möjliggöra den utveckling av laddinfrastruktur som kommer att krävas. Det finns dock ett behov av någon form av rimlighetsavvägning, och möjlighet att ansöka om dispens från kraven i vissa specifika situationer, utifrån de varierande förutsättningar som kan finnas mellan olika organisationer samt stad- och landsbygd. Direktivet träffar dessutom offentliga organisationer olika beroende på om verksamheter drivs i egen regi eller upphandlas av leverantörer. Eftersom målen i direktivet med stor sannolikhet kommer att uppfyllas på nationell nivå är det rimligt att tillåta skäliga avsteg för att undvika att kraven ställs i mer eller mindre orimliga situationer.

 • Slutligen finns det i promemorian ett antal områden som behöver förtydligas för att undvika missförstånd och underlätta implementeringen.  

Läs mer i dokumentet.

Tillbaka till listan
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun