Offentlig upphandling | BioDriv Öst

PublikationerUpphandling

Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling

Hastigheten i övergången från fossil energi till förnybart bestäms politiskt med hjälp av styrmedel som skatter, avgifter och andra beslut på nationell nivå. På lokal och regional nivå har offentlig sektor ett starkt styrmedel i sina upphandlingar av fordon, drivmedel, transporttjänster och entreprenader.

BioDriv Öst har anlitat Ecoplan In Medio för att ta fram den här vägledningen som en guide till upphandlare, verksamhetsansvariga, miljöansvariga samt styrande lokala och regionala politiker. De verktyg och handledningar som finns hos Upphandlingsmyndigheten och andra ger inte alltid tillräcklig vägledning för dem som vill styra mot specifika förnybara alternativ och ta hänsyn till en större helhetsbild av samhällsnytta eller driva på en teknikutveckling, och vår vägledning kompletterar där de andra inte räcker till. 

Läs mer

Exempel och erfarenheter från klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter

Genom att tillämpa tuffa miljökrav kan kommuner och regioner göra stor skillnad på såväl lokal som nationell nivå. I det här materialet presenteras sexton konkreta exempel som bidrar med inspiration och viktiga lärdomar på områdena arbetsmaskiner, entreprenader och renhållning, persontransporter samt gods- och varutransporter. Samtliga exempel fokuserar på fall där kommuner och regioner har lyft blicken och ställt någon form av teknikspecifika krav för att bidra till en större bredd av miljö- och samhällsnyttor. 

Materialet är en bilaga till Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. Det är en guide till upphandlare, verksamhetsansvariga, miljöansvariga samt styrande lokala och regionala politiker. 

Läs mer

Standardkrav för klimatsmart offentlig upphandling av transporter

Syftet med vägledningen är att underlätta konkret tillämpning av mer enhetliga miljökrav på fordon och drivmedel vid upphandling av transportintensiva tjänster. Vägledningen tar sin utgångspunkt i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och listar standardskrivningar som utifrån aktuell upphandling och lokala förutsättningar kan kombineras på olika sätt.

Excel-mall för uppföljning av transportupphandlingar finns här och Excel-mall för sammanställning av upphandlingar finns här.

Materialet är en bilaga till Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. Det är en guide till upphandlare, verksamhetsansvariga, miljöansvariga samt styrande lokala och regionala politiker. 

Läs mer

Mallar för uppföljning

I Excel-mallen Leverantör kan leverantörer redovisa vilka fordon, arbetsmaskiner och drivmedel de använder i ett avtal, vilket underlättar för den upphandlande aktören att följa upp att de klimat- och miljökrav som ställts i upphandlingen efterlevs.

Excel-mallen Sammanställning kan användas för att sammanställa energimängd, energislag och klimatpåverkan för upphandlingar som använt sig av leverantörsmallen. Sammanställningen kan användas exempelvis för uppföljning och som beslutsunderlag för kravställning i framtida upphandlingar.

Läs mer

Faktablad Clean Vehicles Directive (CVD)

EU har beslutat att det i offentliga upphandlingar av fordon samt vissa transporttjänster ska vara en viss andel av specifika fordonstyper, enligt EU:s definition på ”rena fordon”. Direktivet kallas Clean Vehicles Directive (CVD) och är implementerat i svensk lagstiftning. I faktabladet kan du läsa om vilka upphandlingar som omfattas av lagen samt hur kraven appliceras på lätta och tunga fordon.

Läs mer

Transportupphandling med Sveriges miljömål i fokus

Sveriges miljömål sätter ramarna för Sveriges miljöarbete och vilka områden som bör prioriteras i detta arbete. År 2019 spåddes endast 1 av dessa 17 mål att uppnås. Studien i denna rapport syftar till att stötta arbetet med att uppnå målen genom att använda den stora potential för miljönytta som offentlig upphandling representerar. I studien har fokus varit på busstrafik och lastbilstransport då det finns en lång historia av grön offentlig upphandling i dessa segment och de är båda segment där offentligheten är stora kunder.

Ladda ned upphandlingsverktyget i Excel här.

Studien och upphandlingsverktyget har tagits fram av Linköpings universitet och BioDriv Öst.

Läs mer

Tuffa miljökrav i upphandlingar

Tuffa miljökrav i offentliga upphandlingar – en omöjlighet? Absolut inte, säger Uppsala kommun som tillsammans med BioDriv Öst har bevisat att det går att ställa hårda krav trots dåliga förutsättningar. Upphandlingen av klimatsmarta persontransporter har gått hela vägen till avtal, detta tack vare gott samarbete och ny upphandlingsmodell. Även Region Uppsala har använt sig av den framgångsrika metoden och har ställt liknande krav i sin upphandling av sjukresor.

Läs mer

Film om Uppsala kommun och Region Uppsala som visar vägen i offentlig upphandling

Se en film där Uppsala kommun och Region Uppsala berättar mer om hur de har ställt höga, offensiva krav på inte bara minskade koldioxidutsläpp utan också med målbilden av en stärkt krisberedskap, tryggare energiförsörjning, lokala kretslopp av näring och energi, och en frisk luft.

 

Läs mer

Utbildning: På väg mot fossilfri upphandling av resor och transporter

Vill du lära dig mer om offentlig upphandling av fossilfria transporter? Kolla då in utbildningen nedan av Maria Losman, Ecoplan In Medio och Martin Ahrne, BioDriv Öst. Utbildningen är uppdelad i tre kortare delar. Den översta filmen är en kort sammanfattning av utbildningen.


Fillm 1: Introduktion


Film 2 : Upphandlingen


Film 3: Uppföljning

Läs mer

Film om DRIV-modellen

DRIV-modellen är en strategisk drivmedelsprioritering som underlättar rätt lösning på rätt plats och säkerställer att en fossilfri fordonsflotta kan nås på ett genomtänkt sätt. Alla förnybara drivmedel behöver utvecklas parallellt för att klara uppsatta klimatmål.

Modellen tar dessutom hänsyn till flera samhällsmål för hållbar utveckling och har tagits fram via forskning och marknadsanalys. I filmen berättar Martin Ahrne, sakkunnig elektrifiering & biodrivmedel på BioDriv Öst mer om modellen.

 

Läs mer

Film om reduktionsplikten

Reduktionsplikten är en lag som innebär att drivmedelsleverantörer måste blanda in biodrivmedel i vanlig bensin och diesel för att sänka klimatpåverkan. Lagen anger hur mycket utsläppsreduktion varje leverantör ska uppnå i sin årliga försäljning, det vill säga hur mycket koldioxidutsläppen måste minska tack vare inblandningen av biodrivmedel.

I filmen berättar Josefin Holmgren, kommunikatör på BioDriv Öst mer om lagen.

 

Läs mer
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun