Biogasnät i Mälardalen

Under 2014 har Biogas Öst, med stöd av bl.a. Energimyndigheten via SGC, drivit projektet Biogasnät i Mälardalen med syfte att undersöka och diskutera grundläggande förutsättningar att länka samman befintliga lokala biogasnät i Mälardalen i ett regionalt distributionsnät. Projektet innefattar en studie av de grundläggande marknadsförutsättningarna idag resp. 2020 med förslag på etappvis utbyggnad av biogasnätet, samt en schablonmässig investeringskalkyl för det föreslagna systemet. Slutrapporten har publicerats inom SGC:s rapportserie och sammanfattar de viktigaste resultaten och slutsatserna (på engelska). Samtliga delrapporter (på svenska ) ingår som bilagor.