Biogasnät i Mälardalen

Under 2014 har Biogas Öst och BioMil drivit projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion där två rapporter tagits fram. I den ena rapporten, Metanutsläpp från restgas vid uppgradering, har fyra olika uppgraderingsteknikers metanutsläpp studerats ur ett systemperspektiv, för att utröna vilken teknik som ger bäst miljönytta. Studien visar att skillnaden mellan de olika uppgraderingsteknikerna är liten när restgasen innehåller mindre än 1 % metan. Resultat visar att för varje etablering av uppgraderingsanläggningar bör hänsyn tas till lokala förutsättningar för att uppnå bästa miljönytta och ekonomisk rimlighet. Resultatet från de båda rapporterna ska underlätta vid etablering av nya anläggningar och användas som underlag vid diskussion gällande villkor kring lukt och vid uppgradering av biogas.