Slutrapport – Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

Detaljerad redovisning av resultat och metoder redovisas i respektive delrapport (Läs mer nedan). I slutrapporten ges en sammanfattning av resultat och metoder samt en övergripande diskussion och slutsatser.

Wood ash for reduction of carbon dioxide in biogas to concentrations suitable for liquid biogas production

Manuskript till vetenskaplig artikel innehållande försöksresultat för laboratorieförsöken med askfilter. Publiceras under 2018.

Askfilter för produktion av flytande biogas

Redovisning gällande askfilter i fullskalla, innefattar utformning och ekonomi för småskalig LBG- produktion. Innehåller sammanfattande resultat från laboratorieförsöken.

Asklogistik vid uppgradering och polering av biogas med askfilter

Redovisning av arbete gällande modell och simulering av logistik för aska omfattande hela kedjan från värmeverk till spridning i skog via askfilter som mellansteg.

Distributions- och marknadsanalys

Beräkningar rörande distribution av LBG samt en redovisning av marknadsförutsättningar och en uppskattning av marknadspotentialen för LBG i närtid med fokus på östra Mellansverige.

Systemstudie för storskalig LBG-produktion, Teknoekonomisk analys

De kända tekniker som idag finns på marknaden som kan användas för LBG-produktion jämförs ur ett teknoekonomiskt perspektiv för att bestämma vilka kombinationer av tekniker som ger den mest kostnadseffektiva kombinationen. I jämförelsen ingår även system där askfilter används som poleringsteknik.

Livscykelanalys

Utifrån ett livscykelperspektiv bestäms miljöpåverkan för de olika tekniksystemen som utvärderas i delrapporterna 2 och 5.

Huvudsakliga projektresultat, folder på svenska.

Finns i tryckt version. Kontakta Björn Isaksson, Biogas Öst för mer information.

Main project results, folder in english

Available in print, contact Björn Isaksson, Biogas öst for more information.