Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige

Under 2014 har Biogas Öst och BioMil drivit projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion där två rapporter tagits fram. Den ena rapporten heter Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige, och har fokuserat på att studera frågor kring luktproblematik vid biogasanläggningar. Studien visar att en majoritet av de undersökta biogasanläggningarna aldrig haft klagomål på lukt, men att det är vanligare med klagomål gentemot samrötningsanläggningar i jämförelse med övriga anläggningstyper. Oftast inkommer klagomålen under anläggningens första år i drift och kan bero på haverier, överjäsning, konstruktionsfel med mera. Olika tekniska lösningar finns för att minska risken för lukt, men lokalisering, tidig dialog med närboende och rutiner för luktkontroller är minst lika viktigt för att minimera förekomster av lukt.