Utgångspunkter, utsikter och utmaningar

Rapporten bygger på länsvisa SWOT-analyser. I rapporten sammanfattas läget i länen och för regionen som helhet – styrkor, svagheter, möjligheter och hot avseende framtida biogasutveckling.