Hållbara elbilar och laddning i landsbygd

om projektet:

Hållbara elbilar och laddning i landsbygd har genomförts av BioDriv Öst i samverkan med Gröna Mobilister, med finansiering från Region Uppsala under 2022–2023. Syftet var att kartlägga behovet av infrastruktur för elbilsladdning på landsbygden i Uppsala län samt att identifiera centrala aktörer och diskutera med dem hur utbyggnaden kan göras på ett kostnadseffektivt sätt för att möta det ökande behovet. Projektet syftade även till att sprida kunskap om hållbarhet i produktion och återvinning av elfordon samt om elbilsägande på landsbygden med Uppsala län som pilotlän. 

Exempel på aktiviteter:

  • Sammanställa och sprida konsumentinformation till allmänheten om elbilars hållbarhet i produktions- och återvinningsled.
  • Sammanställa och sprida konsumentinformation om förutsättningar för att köra elbil i landsbygd.
  • Utveckla rådgivning och vägledande dokument rörande klimat- och miljökrav i upphandling av elfordon.
  • Kartlägga centrala aktörer samt nuläge rörande utbyggnad av laddinfrastruktur i landsbygd i Uppsala län, samt övriga förutsättningar för att byta till elbil för boende i landsbygd.
  • Genomföra dialogmöten med centrala aktörer om utbyggnad av laddinfrastruktur i landsbygd.
  • Ranka nya bilar på marknaden ur miljösynpunkt inom ramen för Gröna Mobilisters arbete med Miljöbästa bil.

Projektfakta:

Projekttid: 2022–2023.
Projektägare: BioDriv Öst.
Projektledare BioDriv Öst: Lovisa Gustafsson.
Syfte: Att ta fram och sprida kunskap om förutsättningar för ägande av elbilar och laddning i landsbygd – med Uppsala län som pilotlän. Samt kartlägga hållbarhet i produktion och återvinning av elfordonsbatterier.
Primär målgrupp: Allmänheten samt kommunala energi- och klimatrådgivare.
Finansiärer: Region Uppsala, BioDriv Öst och Gröna Mobilister.
Samarbetspartners: Gröna Mobilister, LRF och kommuner i Uppsala län.