Biodiesel

HVO

HVO är en förnybar diesel som är mycket lik fossil diesel vilket gör att den kan användas i de flesta dieselfordon med små eller inga förändringar av motorn. Det krävs dock fordonstillverkarnas godkännande för att garantier ska gälla vid tankning av 100 procent HVO (HVO100). HVO kan även låginblandas i fossil diesel för att sänka bränslets totala klimatpåverkan i fordon som inte är godkända för HVO100.

För- och nackdelar med HVO

Fordon HVO

De flesta större fordonstillverkarna av lätta fordon har godkänt att deras garantier gäller när fordonen körs på ren HVO. Normalt gäller inte godkännande av HVO i samtliga fordon för en tillverkare, kontakta din fordonstillverkare för aktuell information. Nya tunga fordon med betydande marknadsandelar i Sverige är som regel redan godkända för HVO100. En del drivmedelsleverantörer erbjuder dessutom försäkringar vid nyttjande av drivmedlet som ersätter eventuella förlorade garantier, i vissa fall försäkras dock endast företagskunder.

Infrastruktur HVO

I början av 2024 fanns drygt 450 publika tankställen för HVO100 i Sverige. Antal och placering för dessa tankställen kan dock förändras fort då de flesta tankställen kan byta från fossilt till förnybart drivmedel och vice versa i princip mellan två olika leveranser. Vid behov är det även relativt enkelt och vanligt att företag med ett stort transportbehov har egna tankställen och att dessa delas i olika typer av samarbeten. Ett stort antal av de publika tankställena har endast munstycken som kan nyttjas av tunga fordon och/eller kräver speciella tankkort.

Framtid HVO

En minskad låginblandning på grund av sänkt reduktionsplikt och ökad global produktion gör dock att tillgången på HVO kan förväntas vara god de närmsta åren trots en globalt ökande konsumtion. På EU-nivå pågår ett arbete för att begränsa användningen av kontroversiella råvaror som palmolja och dess biprodukter. I Sverige är användningen av dessa råvaror liten.

Fame

Förutom HVO finns även en typ av biodiesel som kallas FAME (Fatty Acid Methyl Ester) som i Sverige oftast benämns RME (Rapsmetylester). FAME är mindre lik fossil diesel än HVO vilket gör att fordon i högre grad behöver anpassas för att kunna nyttja detta drivmedel. Lagringstid och tillåtna arbetstemperaturer varierar stort mellan olika tillverkare och produkter varför konsumenten bör se till att köpa rätt produkt för aktuellt ändamål. Höginblandad FAME brukar benämnas B100.

För- och nackdelar med Fame

Fordon Fame

Fordon som kan nyttja FAME som drivmedel kan normalt även tankas med både HVO och fossil diesel. Serieproducerade lätta fordon saknas på den svenska marknaden. De flesta tillverkare av tunga fordon med betydande marknadsandelar erbjuder FAME-anpassade fordon i delar av sitt sortiment till liten eller ingen merkostnad. För en relativt liten summa går det normalt att konvertera befintliga tunga fordon så de blir kompatibla med FAME.

Infrastruktur Fame

Användningen av FAME har de senaste åren legat relativt stabilt och den har i huvudsak använts för låginblandning. Publika tankställen med B100 är således ovanligt. De företag som använder FAME har normalt ett eget tankställe vilket är relativt enkelt att få på plats.

Framtid FAME

Sänkningen av reduktionsplikten innebar lägre pris på HVO100 i Sverige på kort sikt men med en ökande global användning av HVO framstår FAME ofta som ett prismässigt fördelaktigt alternativ för tunga dieselfordon. EU:s Förnybarhetsdirektiv, som begränsar användningen av biodrivmedel från grödor, kan dock påverka potentialen för stora produktionsökningar av RME.

Andra fossilfria drivmedel

Läs mer om biogas, el, etanol och vätgas.