Vätgas

Vätgas kan användas i fordon med antingen bränslecell eller förbränningsmotor. Med bränslecell och gastankar behövs nästan inga batterier i fordonet när bränslecellen gör om kemisk energi i gasen till elektricitet i fordonet. Med förbränningsmotor blir prestanda och användning lik ett mer konventionellt fordon som nyttjar biodrivmedel. Enligt branschen är all vätgas som används som drivmedel i Sverige så kallad grön vätgas, d.v.s. vätgas där förnybar energi har använts för produktion

För- och nackdelar med vätgasfordon

Vätgasfordon

I början av 2024 fanns ett fåtal vätgasdrivna lätta fordonsmodeller i Sverige men flera tillverkare arbetar med att utveckla nya modeller vilket förväntas öka utbudet framöver. Tunga lastbilar används i mindre omfattning och bussar finns på marknaden. Fordon med bränslecell är jämförbara i pris med batterifordon medan fordon med förbränningsmotor är billigare än batterifordon men dyrare än konventionella fordon. Vätgas är ett alternativ vid behov av minskade lokala emissioner men där exempelvis laddmöjlighet begränsar möjligheterna för batterifordon. Priset för både vätgas och fordon förväntas minska i takt med teknikutveckling och stordriftsfördelar i framtiden. Om du vill veta mer om bränslecellsfordon och se vilka modeller som finns på den svenska marknaden kan du hitta mer i den här broschyren.

Tankinfrastruktur för vätgas

I början av 2024 fanns sex tankställen för vätgas i Sverige, från Umeå i norr till Småland i söder. Det pågår projekt för att utöka antalet tankställen i Sverige och EU driver på utvecklingen för vätgas. Minst 20–30 vätgastankställen förväntas byggas i Sverige de närmsta åren vilket gör det betydligt lättare att köra på vätgas. Grön vätgas har vanligen ett slutpris likvärdigt förnybar diesel och bensin per körsträcka.

Framtid vätgas

Vätgas utgör även en god möjlighet att lagra förnybar energi i framtidens elsystem där allt mer elproduktion sker med hjälp av intermittenta produktionskällor som sol och vind. Vissa tyngre fordon med stora vinster av elektrifiering förväntas relativt snart ha stor nytta av att nyttja vätgas istället för batterier där laddning från elnätet av olika skäl är dyrt eller opraktiskt. Stora lastbilstillverkare utvecklar vätgasmotorer och på kort sikt förväntas i huvudsak tunga fordon med förbränningsmotor driva efterfrågan på vätgas i Sverige eftersom dessa fordon är billigare än fordon med bränsleceller. Med teknikutveckling och skalfördelar förväntas dock priset på bränsleceller sjunka vilket gör att vätgasfordon på lång sikt kan förväntas bli synonymt med bränslecellsfordon.

Andra fossilfria drivmedel

Läs mer om biogas, biodiesel, el och etanol.