Regional Statistik fossilfria drivmedel

Användning av fordon som drivs/kan drivas med förnybara alternativ
i förhållande till Sverige totalt 2023 (% av fordonsflottan)

Den totala summan i procent anges ovanför stapeln, föregående års siffra anges inom parentes. Andelen fordon som kan drivas med förnybara drivmedel har ökat i alla segment. Bland lätta lastbilar har främst elbilar bidragit till ökningen. För tunga lastbilar beror ökningen främst på ökat antal biogasfordon, men också lite på eldrivna fordon. På personbilssidan beror ökningen främst på en ökad mängd rena elbilar. För bussar i regionen har biogasbussar minskat men en stor mängd dieselbussar har tagits ur trafik och därför har den procentuella andelen förnybart ökat. För bussar beror ökningen i Sverige på ökat antal elfordon medan gasfordon och etanolfordon minskat något. Fordon godkända för biodiesel saknas då dessa godkännanden saknas i Trafikanalys statistik.

Producerad volym förnybara alternativ i förhållande till den regionala potentialen
(% av potentialen, utgår från länsstyrelsernas infrastrukturplaner) för 2022

Cirka 19 % av den nationella produktionspotentialen utnyttjas, detta åskådliggörs av det mörkblå strecket i diagrammet. Samtliga län i regionen har biogasproduktion där Stockholms län har högst andel. Östergötlands län är det enda länet i regionen som har etanolproduktion och inget av länen har biodieselproduktion i någon större skala. Diagrammet tar inte hänsyn till ursprungslän för råvarorna, exempelvis importeras en stor del av råvarorna till etanolproduktionen i Östergötland från omkringliggande län. Observera att statistiken har ett års eftersläpning.

Produktion av biogas i förhållande till Sverige totalt 2022 (GWh per capita)

Den ljusblå linjen anger producerad biogas i GWh per 100 000 invånare för hela Sverige, vilket är 21,67 GWh (21,67 för 2021). Pilen och procenten ovanför stapeln anger uppgång eller nedgång jämfört med föregående års resultat. I Uppsala, Örebro och Östergötlands län har produktionen ökat medan den har minskat i Stockholm, Södermanland och Västmanlands län. Observera att statistiken har ett års eftersläpning.

Översikt över regionala trender inom biogasproduktion och fordon

I översikten syns utvecklingen av biogasfordon, produktion av biogas samt försäljning av fordonsgas. För biogasproduktion och fordonsgas är 2022 det senaste året med fullständig statistik och därmed det år som redovisas. Observera att innan 2018 avser lätta fordon endast personbilar och tunga fordon endast bussar. Från 2018 inkluderas lätta lastbilar och tunga lastbilar i respektive kategori. Fordonsgasanvändningen i regionen fortsätter att öka liksom antal tunga fordon. Lätta fordon fortsätter att minska.

Utvecklingen av fordonsgasförsäljning samt antal tankställen i regionen

Fordonsgasförsäljningen för 2022 har ökat jämfört med föregående år. Flytande biogas (LBG) står för den största procentuella ökningen. Antal tankställen har ökat med ett tankställe för komprimerad biogas men minskat med ett tankställe för flytande biogas. I hela Sverige finns drygt 210 publika tankställen för komprimerad biogas. I diagrammet framkommer att det finns 85 tankställen i regionen, 63 av dessa är publika. Observera att vissa delar av statistiken har ett års eftersläpning.

Total beräknad klimatnytta för BioDriv Östs verksamhet

Den direkta totala klimatnyttan för BioDriv Östs genomförda verksamhet uppgår till cirka 14 056 ton CO2-ekvivalenter årligen för perioden 2021–2023. Av detta står biodiesel (HVO) för den största andelen, cirka 7 707 ton CO2-ekvivalenter per år följt av biogas på cirka 3 485 ton och el cirka 2 863 ton. Jämfört med den klimatnytta som uppskattas ha uppstått oavsett har biogas ökat med cirka 400 procent, el cirka 180 procent och biodiesel med cirka 140 procent. Resultatet gäller sammantaget för insatser under 2021–2023.