Stockholms stads modell för att underlätta privata aktörers etablering av laddplatser på gatumark i kommunen

Stockholms stad har sedan några år tillbaka arbetat med en modell som innebär att de pekar ut lämpliga ställen för laddplatser på kommunens mark samt vilka avtalsvillkor och övriga regler som gäller för de aktörer som vill etablera publik laddning på dessa ställen. I detta informationsmaterial beskrivs modellen översiktligt. Erfarenheter av hur arbetet kopplat till modellen fungerat har samlats in via kontakt med handläggare på Stockholms stad som jobbar med modellen.

Detta informationsmaterial har tagits fram för att flera kommuner som deltar i projektet Fossilfritt 2030 sett behov av att införa ett strukturerat arbetssätt som stödjer privata aktörers utbyggnad av publika laddplatser på kommunägd mark.