Om oss

BioDriv Öst kraftsamlar runt 80 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi för att förenkla omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan får organisationer i östra Mellansverige hjälp att nå sina hållbarhetsmål. Det sker exempelvis genom rådgivning, vägledningar, seminarier och workshops samt nätverk inom bland annat upphandling, laddinfrastruktur och biogas. Verksamheten omfattar allt från strategiska frågor till konkreta insatser. Organisationen är icke vinstdrivande och arbetar med alla fossilfria drivmedel.

Vårt expertteam arbetar både stödjande och pådrivande för att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur och elfordon. Vi är måna om att vår rådgivning, vårt påverkansarbete och våra ställningstaganden ska vara långsiktiga, transparenta och konsekventa. 

Vi vill göra BioDriv Öst-regionen ledande i omställningen till en fossilfri transportsektor – och till en förebild för andra att ta efter!

Läs mer i vårt infoblad om BioDriv Öst här.

BioDriv Öst driver även flera nätverk. Bland annat inom upphandling, laddinfrastruktur och biogas inom både transporter och andra marknadssegment.

BioDriv Öst ger tillgång till

Expertkompetens och omvärldsbevakning

Som medlem får du tillgång till vår spetskompetens inom samtliga fossilfria drivmedel. Vi bevakar förändringar i regelverk och styrmedel på nationell och europeisk nivå och utgör ett stöd i hur detta påverkar våra medlemsorganisationer.

Konkret rådgivning

Vi ger våra medlemmar konkret och beprövad rådgivning för att göra en strategisk och kostnadseffektiv omställning. Den kan innefatta allt från en övergripande omställningsstrategi till detaljerad rådgivning inom exempelvis upphandling och inköp.

Samverkan

Vi erbjuder en unik samverkansplattform för våra medlemmar som alla är aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och forskning. Vi driver bland annat nätverk inom offentlig upphandling, laddinfrastruktur och inom biogas. Våra medlemmars intressen styr ofta vilka nätverk vi driver och medverkar i. Tack vare vår breda samverkan får du som medlem ta del av strukturerade former av kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Utbildning & konferens

Genom våra projekt utför vi många målgruppsanpassade utbildningar för våra medlemmar. Vi medverkar även gärna som gästföreläsare eller moderatorer inom vår expertis när medlemmar anordnar egna kunskapsevent. I december varje år genomför vi vår stora konferens BioDriv Tinget som samlar många aktörer som arbetar för att påskynda omställningen.

Marknadsföring

Utöver eget kunskapsmaterial arbetar vi aktivt med att i våra kommunikationskanaler lyfta våra medlemmars arbete. Därigenom får du som medlem bra exponering av omställningsinsatser som når relevanta målgrupper. Du får även ta del av och inspireras av andra medlemmars goda exempel på insatser.

Stödansökningar

Vi hjälper våra medlemmar med stödansökningar kopplat till exempelvis investeringar i fordon och infrastruktur. Vi har god erfarenhet av både nationella stöd och olika EU-projektmedel. Vi kan hjälpa er med hela processen, från kartläggning av vilka stöd som finns, till en konkret ansökan om stödmedel.

Driv i utvecklingen

Vårt arbete inom området ligger i framkant och vi initierar satsningar som vi och våra medlemmar anser behövs för att nå målet om en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Vid behov arbetar vi även med regionalt och nationellt påverkansarbete samt med innovation och teknikutveckling.