Fossilfritt 2030

– drivmedelsomställning med offentlig sektor

Projektet Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan som accelererar omställningen till fossilfria transporter. Genom strategiska insatser i offentlig sektor underlättas näringslivets omställning och investeringar. Arbetet omfattar expertstöd inom fordon, drivmedel och infrastruktur, omvärldsbevakning och nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Insatserna bidrar till en större regional marknad för fossilfria drivmedel samt ökad tillgång till infrastruktur för tankning och laddning. Andra positiva effekter är minskade kostnader, en hållbar regional utveckling och stärkt krisberedskap. Projektet samlar sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner i östra Mellansverige och Stockholm. 

Projekttid: 2023–2025.
Projektägare: BioDriv Öst.
Projektledare BioDriv Öst:
Martin Ahrne (östra Mellansverige) och Ulf Troeng (Stockholm). Delprojektledare krisberedskap: Tor Eiderfors. Projektmedarbetare: Lovisa Gustafsson och Björn Isaksson.
Syfte: Att stötta de offentliga aktörerna i arbetet med att öka andelen förnybart drivmedel och underlätta näringslivets omställning. Att skapa en robust drivmedelsförsörjning och stärkt krisberedskap i offentlig samhällsviktig verksamhet genom förnybara drivmedel.
Primär målgrupp: Offentliga aktörer.

Finansiärer: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Uppsala, Region Östergötland, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Stockholm, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Uppsala län,  Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen i Örebro län samt Stockholms stad, BioDriv Öst och över 40 kommuner.
Samarbetspartners: Region Örebro län, Region Sörmland, Stockholms stad (Miljöförvaltningen, Miljöfordon och hållbara transporter), Gröna Mobilister med flera.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER:
  • Stötta i arbetet med att ställa offensiva miljökrav på fordon och drivmedel i offentlig upphandling.
  • Påskynda utvecklingen av tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel i länen, med stort fokus på laddinfrastruktur.
  • Arbeta med en stärkt krisberedskap i samhällsviktig verksamhet och bidra till ett stärkt civilt försvar genom omställning till förnybara drivmedel.
  • Utveckling av nya affärsmodeller mellan offentlig och privat sektor för ökad försörjningstrygghet på drivmedel och transporttjänster.
  • Bidra till regional och nationell samordning.
  • Genomföra storregionala gemensamma upphandlingar av miljöbilar.

EXEMPEL PÅ NÄTVERK:
  • Storregionalt upphandlingsnätverk för fossilfria transporter.
  • Storregionalt nätverk för laddinfrastruktur.

 

Övrigt från projektet

Filmer från projektet