Grönt Näringsliv

– Industri och drivmedel i synergi

Projektet Grönt Näringsliv accelererar näringslivets klimatomställning genom att öka förutsättningarna för, samt användningen av, fossilfria energislag och drivmedel som bidrar till en utveckling av smarta regionala energisystem. Små och medelstora företag inom tillverkningsindustri, vägtransport och sjöfart i östra Mellansverige kan exempelvis få expertstöd för att ställa om, med fokus på biogas, el eller grön vätgas.

Projekttid: 2023–2025.
Projektägare: BioDriv Öst.
Projektledare BioDriv Öst: 
Olof Gunnarson. Delprojektledare godstransporter: Andreas Olsson. Projektmedarbetare: Björn Isaksson.
Syfte: Att öka kunskapsnivån om, samt öka användningen av, förnybar processenergi inom tillverkningsindustri och förnybara drivmedel i tunga fordon hos små och medelstora företag (SMF) i östra Mellansverige.
Primär målgrupp: Små och medelstora tillverkningsindustrier, transportköpare och transportutförare i östra Mellansverige.

Finansiärer: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Uppsala, Region Östergötland, Region Örebro län och Region Stockholm, VafabMiljö Kommunalförbund samt BioDriv Öst.
Samarbetspartners: Region Örebro län, Region Sörmland, Logistikia – Östergötlands logistikkluster, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Länsstyrelsen i Västmanlands län.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER:
  • Bidra med expertkompetens samt konkret operativt stöd till små och medelstora tillverkningsindustrier i östra Mellansverige och Stockholms län för omställning av processenergi, till primärt biogas.
  • Bidra med expertkompetens och stötta privata transportköpare och transportutförare för att underlätta omställningen till förnybara drivmedel, med fokus på el, biogas och grön vätgas.
  • Bidra till en hållbar och effektiv drivmedelsanvändning.
  • Verka för utbyggnad av tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel med fokus på tunga fordon samt el, vätgas och biogas, exempelvis i synergi med tillverkningsindustrier.
  • Genomföra en regional scenarioanalys gällande omställningen till el, grön vätgas och biogas med fokus på tidsperspektiv, kostnadseffektivitet och synergieffekter.

EXEMPEL PÅ NÄTVERK:
  • Storregionalt nätverk för biogas.

Filmer från projektet