Yttrande gällande ändring i förordningen om klimatbonusbilar

Läs och ladda ner vårt remissvar här.

BioDriv Öst lämnar på eget initiativ ett remissvar med synpunkter på ovanstående promemoria.

Synpunkter i korthet

  • BioDriv Öst står bakom förslaget till förändringar i stort men vill poängtera att det redan nu är viktigt att se längre än till år 2023. Kontrollstationer behöver införas. För att få en mer ändamålsenlig styrning föreslår vi även att en avtagande bonus införs mellan 500 000 – 700 000 kr i inköpspris. Den avtagande bonusen bör införas i kombination med att lätta lastbilar och personbilar med över sju sittplatser får en extra bonus om 10 000 – 15 000 kronor om de drivs av el, även vid inköpspris på över 700 000 kronor.
  • Det är bra att gasbilar fortsatt erhåller en bonus samt att gasbilar och laddhybrider i större utsträckning får bonusar i samma storleksordning. Miljö- och klimatpåverkan från gasbilar är i många fall lägre än för laddhybrider. Vi anser däremot att det är beklagligt att gasbilar som köps av företag måste söka stöd via EU-förordning 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.
  • BioDriv Öst anser att de medel som frigörs genom det införda takbeloppet, den avtagande bonusen mellan 500 000 och 700 000 kr och den lägre bonusen till laddhybrider bör gå till etablering av laddinfrastruktur.