Yttrande gällande KN2023/03617 – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Läs och ladda ner vårt remissvar här.

BioDriv Öst lämnar på eget initiativ ett remissvar med synpunkter på ovanstående promemoria.

Synpunkter i korthet

 • BioDriv Öst anser i första hand att förslaget till sänkt reduktionsplikt inte bör genomföras. Nyttan med förslaget är högst osäker samtidigt som påverkan på Sveriges uppsatta miljö- och klimatmål inte har analyserats grundligt.
 • BioDriv Öst anser att om en sänkning av reduktionspliktsnivåer genomförs bör ett antal analyser omgående genomföras:
  • Hur påverkas Sveriges omställning till en fossilfri fordonsflotta av en nedjustering av reduktionsplikten, inte minst då det sker samtidigt som stöd för elektrifiering av fordonsflottan nedmonteras (avskaffad elbilsbonus, begränsat elbuss-stöd, aviserad utfasning av stöd för klimatbonuslastbilar)?
  • Hur blir den faktiska prispåverkan vid en minskad reduktionsplikt samt analys över prispåverkan för olika reduktionspliktsnivåer?
  • Hur blir effekten av ett eventuellt lägre bensin- och dieselpris på konkurrenskraften för mer energieffektiva transportslag som exempelvis sjöfart och tåg?
  • Hur påverkas investeringsviljan för inhemsk produktion av biodrivmedel och vilka effekter får detta i ett krisberedskaps- och totalförsvarsperspektiv?
 • Om förslaget genomförs bör en kontrollstation genomföras redan vid halvårsskiftet 2024 för att analysera om den utlovade prisskillnaden har förverkligats.
 • Om reduktionspliktsnivåerna justeras ned måste regeringen snarast presentera kompletterande åtgärder som kompenserar för de ökade utsläppen redan år 2024 och därefter för varje år fram till och med år 2030.