Yttrande gällande promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon Fi2024/00720

Läs och ladda ner vårt remissvar här.

BioDriv Öst tackar för möjligheten att få inkomma med synpunkter på eget initiativ gällande ovanstående remiss.

Synpunkter i korthet

  • BioDriv Öst avstyrker förslaget om att undantaget från malus för etanolfordon tas bort från och med 1 februari 2025. Detta eftersom förslaget är negativt för svensk krisberedskap och hämmar omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Malus-skatt på etanolfordon skulle göra det dyrare för de kommuner, regioner, statliga myndigheter och företag som investerar i etanolfordon för att rusta sina fordonsflottor för kris.