Yttrande gällande uppdaterad förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Läs och ladda ner vårt remissvar här.

BioDriv Öst tackar för möjligheten att få inkomma med synpunkter på ovanstående remiss.

Synpunkter i korthet

  • BioDriv Öst ställer sig mycket positiva till förslaget till att den statliga miljöbilsdefinitionen från och med 1 april 2024 omfattar elbilar, vätgasbilar och biogasbilar. Efter att miljöbilsdefinitionen under 2010-talet ändrades fram och tillbaka flera gånger ger detta förslag både fortsatt långsiktighet och välbehövd harmonisering med övriga styrmedel kopplat till miljökrav på fordon. Vår bedömning är därför att förslaget till uppdaterad miljöbilsdefinition ger den tydlighet och långsiktighet på området som såväl upphandlande myndigheter, biltillverkare och transportutförare återkommande efterfrågar.
  • BioDriv Öst ställer sig även bakom förslaget att miljöbilsdefinitionen från och med 1 januari 2030 endast omfattar elbilar och vätgasbilar. Med tanke på de EU-lagstiftningar som tydligt styr utvecklingen av lätta fordon mot eldrift är det rimligt att från 2030 endast styra mot eldrift för lätta fordon även i svensk lagstiftning. Det skapar också en långsiktig tydlighet och harmonisering med övriga styrmedel på området.
  • BioDriv Öst anser att de gränsvärden för koldioxidutsläpp som gäller vid avsteg från miljöbilskravet i förordningens 6 § bör uppdateras till att ligga i linje med basnivån i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för personbilar respektive lätta lastbilar.
  • BioDriv Öst anser att det är häpnadsväckande många myndigheter som inte följer förordningens krav på inköp av miljöbilar och inte heller har angett godtagbara skäl för att göra avsteg. Vi anser därför att regeringen bör vidta åtgärder för att säkerställa att alla berörda myndigheter efterlever förordningens krav.