Äldre informationsmaterial

Södermanlands län - Publik infrastruktur för förnybara alternativ

Södermanlands län – Publik infrastruktur för förnybara alternativ

Denna guide om publik laddinfrastruktur innehåller information om publik infrastruktur gällande el, biogas och biodiesel i Södermanlands län. Allmänn information om el, biogas, biodiesel , etanol och vätgas. Information som hjälper dig att välja det bästa låginblandande drivmedlet om du kör ett fordon som inte klarar höginblandade alternativ. Information för den privatperson eller organisation som funderar på att sätta upp egen laddmöjlighet eller eget tankställe.

Läs mer »

Uppföljning av omställningen till fossilfria transporter 2021

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet. Det visar en ny statistikrapport från projektet Fossilfritt 2030 som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2021 var andelen förnybart drivmedel 62 procent.

Läs mer »
TCO-rapport

TCO-rapport: Vad kostar fordonsägandet egentligen?

Vad det kostar att äga ett fordon beror på många olika faktorer, till exempel hur länge fordonet ska ägas, vilken typ av fordon det är, vilket drivmedel det använder och hur stor värdeminskningen blir. Det viktiga är att försöka hitta de faktorer som gör störst skillnad på totalkostnads- kalkylen, och analysera kostnader för de olika fordon som kan uppfylla kraven som ni ställer i er verksamhet.

Läs mer »

Uppföljning av omställningen till fossilfria transporter 2020

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet. Det visar en ny statistikrapport från projektet Fossilfritt 2030 som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2020 var andelen förnybart drivmedel 54 procent.

Läs mer »

Tidigare elfordonsbroschyrer

Eldrivna bilar är ett enkelt förnybart alternativ att byta till, och det finns många fordon att välja bland! Här samlar vi våra tidigare broschyrer så att du kan se vilka fordon som eventuellt är tillgängliga på begagnatmarknaden.

Läs mer »

Tidigare gasfordonsbroschyrer

Biogasdrivna bilar är ett kostnadseffektivt och enkelt förnybart alternativ att byta till, och det finns många fordon att välja bland! Här samlar vi våra tidigare broschyrer så att du kan se vilka fordon som eventuellt är tillgängliga på begagnatmarknaden.

Läs mer »

Utredning gällande ny miljöbilsdefinition

I denna rapport ges vägledning om vilka miljökrav kommuner och regioner kan ställa i offentliga upphandlingar av fordon och transporter för att ställa om till fossilfria transporter. I vägledningen finns tre kravnivåer med olika skarpa miljökrav – spjutspets, avancerad och bas – så att miljökrav kan användas i alla möjliga upphandlingar. Det ges också tips på hur kravnivåer kan utformas med stegvis höjda andelar miljöbilar under avtalsperioden, som tillämpats i några upphandlingar med gott resultat. I bilagorna finns också gott om detaljer som förklarar och motiverar de rekommenderade kravnivåerna.

Läs mer »

Transporter i östra Mellansverige 2019

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2019 var andelen förnybart drivmedel 43 procent, i topp ligger Uppsala kommun med 62 procent förnybart.

Läs mer »

Transporter i östra mellansverige 2018

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2018 var andelen förnybart drivmedel 38 procent, i topp ligger Sala kommun med 56 procent förnybart.

Läs mer »
Transporter i ostra mellansverige 2017

Transporter i Östra Mellansverige 2017

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2017 var andelen förnybart drivmedel 35 procent, i topp ligger Sala kommun med 60 procent förnybart.

Läs mer »
Uppsala län - Publik infrastruktur för förnybara alternativ

Uppsala län – Publik infrastruktur för förnybara alternativ

Denna guide om publik laddinfrastruktur innehåller information om publik infrastruktur gällande el, biogas och biodiesel i Uppsala län. Allmän information om el, biogas, biodiesel, etanol och vätgas. Information som hjälper dig att välja det bästa låginblandande drivmedlet om du kör ett fordon som inte klarar höginblandade alternativ. Information för den privatperson eller organisation som funderar på att sätta upp egen laddmöjlighet eller eget tankställe.

Läs mer »
Västmanlands län - Publik infrastruktur för förnybara alternativ

Västmanlands län – Publik infrastruktur för förnybara alternativ

Denna guide om publik laddinfrastruktur innehåller information om publik infrastruktur gällande el, biogas och biodiesel i Västmanlands län. Allmän information om el, biogas, biodiesel, etanol och vätgas. Information som hjälper dig att välja det bästa låginblandande drivmedlet om du kör ett fordon som inte klarar höginblandade alternativ. Information för den privatperson eller organisation som funderar på att sätta upp egen laddmöjlighet eller eget tankställe.

Läs mer »
Transporter i Östra Mellansverige 2016

Transporter i östra Mellansverige 2016

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2016 var andelen förnybart drivmedel 29 procent, i topp ligger Eskilstuna kommun med 44 procent förnybart.

Läs mer »
Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi

Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i en ny nationell strategisk innovationsagenda som tagits fram av Biogas Öst i samverkan med övriga regionala biogasorganisationer. Agendan har tagits fram inom ramen för strategiska innovationsområden vilket är ett samarbete mellan VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Läs mer »
Gasbussar i regiontrafik - ett diskussionsunderlag

Gasbussar i regiontrafik – ett diskussionsunderlag

Gasbussar har historiskt primärt nyttjas inom stadstrafik. Nya effektiva gasmotorer i kombination med goda lokala förutsättningar gör att biogas har möjlighet att vara ett mycket konkurrenskraftigt alternativ även för regiontrafiken. Underlaget utgår från Sörmländska förutsättningar men mycket av innehållet är tillämpbart även för andra regioner.

Läs mer »
Tuffast krav inte alltid bäst

Tuffast krav inte alltid bäst

Projektet ”Utsläpp till luft vid biogasproduktion” har genomförts av Biogas Öst i samarbete med BioMil under 2014. Projektet har fokuserat på metanutsläpp från restgas vid uppgradering av biogas för att försöka utröna vilken uppgraderingsteknik som är den bästa möjliga ur miljösynpunkt under olika förutsättningar. Här beskrivs kortfattat projektets genomförande och resultat.

Läs mer »
Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige

Under 2014 har Biogas Öst och BioMil drivit projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion där två rapporter tagits fram. Den ena rapporten heter Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige, och har fokuserat på att studera frågor kring luktproblematik vid biogasanläggningar. Studien visar att en majoritet av de undersökta biogasanläggningarna aldrig haft klagomål på lukt, men att det är vanligare med klagomål gentemot samrötningsanläggningar i jämförelse med övriga anläggningstyper. Oftast inkommer klagomålen under anläggningens första år i drift och kan bero på haverier, överjäsning, konstruktionsfel med mera.

Läs mer »
Metanutsläpp från restgas vid uppgradering

Metanutsläpp från restgas vid uppgradering

Under 2014 har Biogas Öst och BioMil drivit projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion där två rapporter tagits fram. I den ena rapporten, Metanutsläpp från restgas vid uppgradering, har fyra olika uppgraderingsteknikers metanutsläpp studerats ur ett systemperspektiv, för att utröna vilken teknik som ger bäst miljönytta. Studien visar att skillnaden mellan de olika uppgraderingsteknikerna är liten när restgasen innehåller mindre än 1 % metan. Resultat visar att för varje etablering av uppgraderingsanläggningar bör hänsyn tas till lokala förutsättningar för att uppnå bästa miljönytta och ekonomisk rimlighet.

Läs mer »
Biogasnät i Mälardalen

Biogasnät i Mälardalen

Under 2014 har Biogas Öst, med stöd av bl.a. Energimyndigheten via SGC, drivit projektet Biogasnät i Mälardalen med syfte att undersöka och diskutera grundläggande förutsättningar att länka samman befintliga lokala biogasnät i Mälardalen i ett regionalt distributionsnät. Projektet innefattar en studie av de grundläggande marknadsförutsättningarna idag resp. 2020 med förslag på etappvis utbyggnad av biogasnätet, samt en schablonmässig investeringskalkyl för det föreslagna systemet. Slutrapporten har publicerats inom SGC:s rapportserie och sammanfattar de viktigaste resultaten och slutsatserna (på engelska). Samtliga delrapporter (på svenska ) ingår som bilagor.

Läs mer »
Luktar biogas?

Luktar biogas?

Biogas Öst och BioMil har under 2014 genomfört en studie av tillståndsvillkor och luktförekomster vid svenska biogasanläggningar inom projektet ”Utsläpp till luft vid biogasproduktion”. Studien har fokuserat på att besvara hur vanligt förekommande luktförekomster och klagomål är, samt hur villkoren i anläggningarnas miljötillstånd påverkar luktspridning och det luktförebyggande arbetet. I detta faktablad beskrivs genomförande och reslutat kortfattat.

Läs mer »
Vägledning Miljöprövning

Vägledning Miljöprövning

Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Denna Vägledning är framtagen i dialog mellan bransch och myndigheter och ska underlätta miljöprövningen av biogasanläggningar. Det gedigna arbetet med att ta fram en Vägledning för branschen har bara börjat och dokumentet utgör en remissversion. För närvarande revideras dokumentet enligt inkomna remissvar.

Läs mer »
Goda exempel: offentlig upphandling biogas

Goda exempel: offentlig upphandling biogas

Biogas Öst har under 2013 låtit ta fram ett handledande material som riktar sig till aktörer som vill främja biogas som fordonsbräsnle genom offentlig upphandling av såväl egna fordon som transporter av upphandlade varor eller tjänster. Som ett komplement till detta finns här även en broschyr med ett antal goda exempel på hur kommuner och landsting runtom i landet ställt offensiva krav och på olika vis premierat biogas och gasfordon via offentliga upphandlingar.

Läs mer »